ICPC-2 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
Datafiler
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICPC-2 - Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 

  ICPC-2e International Classification of Primary Care

Introduksjon
Kodeverket The International Classification of Primary Care (ICPC) er i utstrakt bruk i primærhelsetjenesten i Norge. Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM) har stått for utviklingsarbeidet med den norske utgaven av ICPC. NSAM sammen med KITH har utarbeidet en elektronisk versjon til bruk i elektroniske informasjonssystemer. Videreutviklingen av norsk ICPC til ICPC-2 er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet.

Ved spørsmål send epost til kodehjelp@helsedir.no
Skjema for forslag til rettinger og tillegg til ICPC-2
 

Nedlasting og online
Kodekort (pdf, 31 kB)

Bok og søkeverktøy
Setup-fil for søk (zip, 10,7 MB)
Online bok (til web-sider)
Bokfil (pdf, 2,52 MB)

Nyheter og oppdateringer
 • 1.12.12 Oppdatering av ICPC-2 fra 01.01.13
  ICPC-2 er oppdatert for 2013
  Helsedirektoratet har ansvaret for ICPC-2 i Norge.
  Helsedirektoratet har bestemt at den oppdaterte versjonen skal tas i bruk fra 01.01.13
  Det er lagt ut datafiler og endringsdokumentasjon for 2013 på siden for datafiler.
   
 • 31.12.10 Oppdatering av ICPC-2 fra 01.01.11
  ICPC-2 er oppdatert for 2011
  Helsedirektoratet har ansvaret for ICPC-2 i Norge, men KITH AS er utøvende.
  Helsedirektoratet har bestemt at den oppdaterte versjonen skal tas i bruk fra 01.01.11
  Det er lagt ut datafiler og endringsdokumentasjon for 2009 på siden for datafiler.
   
 • 01.12.09 ICPC-2 filene for 2009 er gyldige for 2010
  ICPC-2 har ingen oppdateringer som påvirker kodefilene fra 01.01.2010
  ICPC-2 filene fra 2009 er gyldige for 2010, og det er ikke behov for å oppdatere disse i EPJ.
  Filene kan lastes ned på siden for datafiler
   
 • 01.02.09 Oppdatering av ICPC-2
  Filene for Alfabetisk indeks er korrigert 30 januar 2009 . Dobbeltreferanser og prosedyrekoder er fjernet.
  Se endringsdokumentasjonen på siden for datafiler.
   
 • 01.12.08 Oppdatering av ICPC-2 fra 01.01.09
  ICPC-2 er oppdatert for 2009
  Helsedirektoratet har ansvaret for ICPC-2 i Norge, men KITH AS er utøvende.
  Helsedirektoratet har bestemt at den oppdaterte versjonen skal tas i bruk fra 01.01.09
  Det er lagt ut datafiler og endringsdokumentasjon for 2009 på siden for datafiler.
   
 • 01.12.07 Oppdatering av ICPC-2 fra 01.01.08
  ICPC-2 er oppdatert av WONCA/WICC til versjon ICPC-2-v.4.0.
  SHdir har ansvaret for ICPC-2 i Norge, men KITH AS er utøvende.
  SHdir har bestemt at den oppdaterte versjonen skal tas i bruk fra 01.01.08
  Det er lagt ut datafiler og endringsdokumentasjon for 2008 på siden for datafiler. Datafilene må ikke tas i bruk før 01.01.2008.
   
 • 01.07.04 Innføring av ICPC-2
  I samarbeid med Rikstrygdeverket (nå NAV) har Sosial- og helsedirektoratet fastsatt at norsk ICPC-2 innføres fra 1. juli 2004. Leger i helseforetak og poliklinikker samt private spesialister skal fortsatt benytte ICD-10, også på sykmeldinger.

Bruksområder
ICPC ble tatt i bruk i Norge i 1992 for diagnosekoding i allmennlegepraksis. ICPC brukes for diagnosekoding i pasientjournal, og for koding til Arbeids og velferdsetaten (tidl RTV): legeregningskort og skjemaene "Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom" og "Legeerklæring ved arbeidsuførhet".  ICPC benyttes også av fysioterapeuter og i pleie- og omsorgstjenesten. 
 

Bok - papirutgave

ICPC2, 2004 utgaven er utsolgt fra forlaget.
Boken er tilgjengelig som elektronisk versjon på KITH sine sider.
Oppdaterte kodeverk for ICPC-2 er tilgjengelig på Finnkode


Det diagnostiske puslespillet. Fra "Allmennmedisin - Fag og praksis". Gyldendal forlag. 1991

 

Kodekort
ICPC-2 kodekort kan lastes ned øverst til høyre. Dette er en elektronisk utgave av Arbeids og velferdsetatens skjema IA 08-07.18 og er mest velegnet for oversikt. Papirutgave på kartong kan bestilles hos ditt lokale trygdekontor eller NAV servicesenter (tidl RTV) på telefon 800 33 166.

Elektronisk bok og søkeverktøy

Elektronisk bok og søkeverktøy for ICPC-2 er utviklet som søkesystem som kan benyttes frittstående eller integrert i elektronisk pasientjournal (EPJ) og bør derfor kunne erstatte tilsvarende funksjoner i dagens EPJ. Installeringsfil (setup-fil) kan lastes ned øverst til høyre.

Søkekomponenten for ICPC-2 bør lett kunne startes fra EPJ, og brukeren kan finne riktig kode og term enten ved søk etter kode eller tekst (deler av ord, ett eller flere ord). Etter utført søk kan valgte ICPC-2 kode og kodetekst samt ev. spesifisert term tas med tilbake til EPJ.

I tillegg til å være et effektivt søkeverktøy inneholder den også en fullstendig ICPC-2-bok med endringsdokumentasjon og konverteringstabell til ICD-10. En betydelig fordel ved oppslag i elektronisk bok og søkeverktøy er tilgang til diagnostiske kriterier innbefattet inklusjons- og eksklusjonskriterier. Dette understøtter mest mulig lik bruk og forståelse av diagnosene. ICPC-2 er også koblet til ICD-10, slik at ICD-10 termer er listet for hver ICPC-2 kode. Resultatet er at ICPC-2 har fått langt flere og mer spesifikke termer. ICD-10 kodene er også nyttige for å se hva diagnosetermen i ICPC-2 inkluderer. Visning av ICD-10 koder kan enkelt slås på/av. Gjennom søkeverktøyet kan veiledning, kriterier og koblinger inkorporeres i EPJ så fullstendig og funksjonelt at ICPC-2 blir et utvidet hjelpemiddel i arbeidet med pasienter.

Søkefunksjonaliteten er utviklet i samsvar med forslag til funksjonell kravspesifikasjon (pdf, 62kB, vedlegg til brev av 14.10.03) for behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal (søkesystem, lagring og presentasjon av ICPC-2 i EPJ).   
 

Teknisk informasjon
Installeringsfil (setup-fil) for søkeverktøyet kan lastes ned øverst til høyre. Dette er en zippet exe fil, og etter at filen er pakket ut kjøres filen "icpc-2-2004-v10.exe" for at verktøyet skal bli installert. Installasjonsfilen ble endret 13.10.04 og tilbyr nå følgende muligheter:  

 1. Vanlig
  Installerer ICPC datafiler, ICPC komponent og ICPC søkeverktøy lokalt.
 2. Minimal
  Installerer bare ICPC komponent. Dette valget benyttes av tredjepartsleverandører som ønsker å legge datafilene på et annet sted. Når de benytter komponenten må datafilenes plassering angis programatisk ved initialisering av komponenten.
 3. Tilpasset
  I utgangspunktet (standardvalg) vil ICPC datafiler, ICPC komponent , ICPC søkeverktøy og ICPC testprogram bli installert lokalt. Brukeren kan ev. velge bort det som ikke skal installeres.
For IT-leverandører
Informasjon, datafiler og konverteringstabeller
 

Historikk
Historisk informasjon og datafiler  
 

Omtale av ICPC-2

Lenker

Følgende lenker er utdaterte og er med for å understreke nettopp det:

Utskriftvennlig side: