NEKLAB - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Historikk
Forslag til kodeverk

NEKLAB, Norsk Enhetlig Kodeverk for LABoratoriefagene

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 

13.01.10: NEKLAB skal til ny høring
I forbindelse med "Meldingsløftet" har Helsedirektoratet tatt opp igjen arbeidet med et nasjonalt, enhetlig laboratoriekodeverk (NEKLAB).  I den forbindelse har KITH fått i oppdrag å gjøre en del justeringer for blant annet å gjøre NEKLAB mer velegnet for rekvirering. Det er også planlagt å ajourføre kodeverket med undersøkelser som er kommet til siden 2006 eller som av andre grunner mangler i kodeverket. Helsedirektoratet vil i januar informere spesialistforeningene om det pågående arbeidet og innkalle til et orienteringsmøte, ventelig i februar. Det er også planlagt at et forslag til kodeverket skal sendes ut på bred høring til våren
 
21.05.08: Det er ennå ikke tatt beslutning om NEKLAB skal innføres. Konsekvensanalyse (doc , 1.2M)

Forberedelser til innføring

Sosial- og helsedirektoratet har i samarbeid med Nasjonal IKT og KITH startet arbeidet med forberedelser angående innføring av NEKLAB.
Dette er et omfattende arbeid og det er i den forbindelse opprettet en arbeidsgruppe for å sikre en nasjonalt samordnet og godt forberedt prosess for innføringen av laboratoriekodeverket. Arbeidsgruppen består av representanter fra alle regionale helseforetak, almenleger, Dr. Fürst medisinske laboratorium, Nasjonal IKT, SHdir og KITH.
Arbeidsgruppen skal gjennom en konsekvensvurdering gi råd til Sosial- og helsedirektoratet om innføringen innen utgangen av juni 2007.
 
Konsekvensutredningen skal behandle følgende punkter:
 • Forslag til overordnet målsetting for NEKLAB-implementering
 • Overordnet løsningsbeskrivelse
 • Anbefaling om iverksetting og tidspunkt for implementeringsoppstart
 • Vurdering av nytteeffekt og realiserbare gevinster ved at NEKLAB tas i bruk
 • En overordnet fremdrifts- og milepælsplan for innføringen
 • Forslag til organiseringen av innføringsprosjektet, roller og ansvar
 • Estimat for ressursbehov og kostnadsfordeling i tilknytning til implementeringen
Nasjonal IKT sitt utkast til "Veiledning - Håndtering av nye myndighetspålagte krav med implikasjoner for spesialisthelsetjenestens IKT-løsninger", skal brukes som mal for konsekvensvurderingen. Arbeidsgruppen skal bidra til videre bearbeidelse og kvalitetssikring av veiledningsutkastet slik at dette kan benyttes ved senere implementeringsprosjekter.
 

Teknisk informasjon

Kodeverket er utprøvd ved forskjellige typer laboratorier, både private og offentlige, og
  
Kodeverket bygges av elementer i forskjellige tabeller der innholdet er satt sammen av de forskjellige laboratoriespesialitetene.
En minimum NEKLAB kodestreng består av et element fra hver av disse 4 klassene, adskilt med punktum, eksempel: Materiale.Lokalisasjon.Komponent.Metode
 
Hovedtabeller
Andre tabeller som er viktige ved sammensetning av NEKLAB-koden:
Benevning
 
Dette er verdier som vil være viktige ved formidling av svar og resultater på utførte analyser og undersøkelser.
Dersom man ønsker å mappe dagens lokale koder til NEKLAB kodestrenger, kan dette gjøres på 3 måter:
 1. Sammenlikne lokale koder med NEKLAB-tabellen
 2. Mappe hver enkelt analyse/undersøkelse vha. denne web-servicen: http://www.volven.no/neklab/ (Brukernavn og passord er test og test).
 3. Batch-vis mapping ved hjelp av denne excel-filen (xls, 103k) som inneholder formelberegning av NEKLAB-verdiene.
  Her ligger et eksempel på mapping av bilirubin i amnionvæske, der formel i kolonne Q konkatinerer verdiene fra kolonnene for materiale, lokalisasjon, komponent osv. ( kolonnene I-P) og gir dermed en fullstendig NEKLAB kodestreng.
KITH planlegger en Web-service som skal håndtere henvendelser som kommer angående NEKLAB, behov for revisjon og oppdateringer av tabellene, spørsmål om løpenummer etc.
 
Innspill og tilbakemeldinger på både kodeverk og kravspesifikasjon formidles via kodehjelp@helsedir.no.
Utskriftvennlig side: