Aktuelle høringer - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
KITHs rolle
Nasjonale standarder og HL7
Innfasing av standarder
Organisasjoner
Aktuelle høringer
Referansekomité

Internasjonale standardiseringsdokumenter til høring

 
De ulike standardiseringsorganisasjonene sender jevnlig ut nye forslag til standarder eller tekniske spesifikasjoner. Som første trinn i en slik prosess blir en bedt om å ta stilling til om en støtter at det blir opprettet en ny arbeidsoppgave for det aktuelle arbeidsområdet (New Work Item Proposal - NWIP). Påfølgende høringer vil tidlig i prosessen være av teknisk art hvor en har mulighet for å komme med forslag til endringer. Senere i prosessen har en mer begrensede muligheter til å påvirke innholdet og i sluttfasen kan en kun angi om en støtter forslaget eller ikke.
 
I begynnelsen av en slik prosess håndteres eventuelle høringer av arbeidsgruppen selv. I sluttfasen håndteres høringene av de nasjonale standardiseringsorganisasjonen (Standard Norge i vårt tilfelle). KITH og andre faglige instanser gir da råd til Standard Norge om hvordan en bør forholde seg til et gitt forslag. På grunn av det store antallet av forslag til nye standarder og behovet for spesialkompetanse innenfor det området som dokumentet regulerer, er KITH ikke i stand til å avgi uttalelse om alle forslag. På områder som er sentrale for norske interesser og som faller innenfor KITHs arbeidsområde forsøker KITH å samle norske synspunkter fra både leverandører og brukere. Dette kan foregå ved e-post-utvekslinger eller gjennom egne møter.
 
Oversikten nedenfor (se nederst på siden for forklaring) viser de til enhver tid pågående høringer. hovedsakelig innenfor CEN TC251 og ISO TC215. De aktuelle dokumentene er tilgjengelige for nedlasting ved å klikke på dokumentets tittel.
 
Alle interesserte parter som har synspunkter på et dokument som er til høring oppfordres til å sende sine synspunkter og kommentarer til KITH. Slike kommentarer må sendes til den ansvarlige hos KITH innen den angitte frist. Hvem som er ansvarlig for den enkelte høring, framgår av den siden dokumentet lastes ned fra.
 
Ref.Nr. Tittel Trinn Frist
 
Forklaring til de ulike feltene:
 • Ref.nr.: Utsteders offisielle referansenr, f.eks. standardutkastets nummer
 • Tittel: Dokumentets tittel slik den er angitt på forsiden.
 • Trinn: Kode som angir hvor langt i prosessen en har kommet. Følgende koder benyttes:
  • PWI - Reliminary Work Item (Forberedelser før forslag til nytt standardiseringstema)
  • NWIP - New Work Item Proposal (Forslag til nytt standardiseringstema)
  • WD - Arbeidsutkast for kommentering.
  • ED - Endelig utkast for kommentering. (Siste mulighet til å påvirke innholdet.)
  • FD - Endelig utkast for avstemming.
 • Frist: Frist for å sende kommentar til KITH

 

Utskriftvennlig side: