Ordliste - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Nyheter informasjonsutveksling
Referansedokumenter
Innholdsstandarder
Identifikatorer
Meldingshjelp
XSLT visningsfiler
CPP/CPA
Publikasjoner
FAQ meldingsimplementering

Ordliste


 
Forklaring på ord som ofte benyttes i rapporter, standarder, veiledninger og notater relatert til elektronisk samhandling.
Ordlisten vil bli utvidet med nye ordforklaringer ved behov.
 
 
 

KITH-produkter:

KITH-standard Standard godkjent av KITH.
Merknad: Utarbeidelse og godkjenning av KITH-standarder beskrives i et eget metodedokument.
Innholdsstandard Standard som gir regler for innholdet i en identifiserbar og kommuniserbar klart avgrenset informasjonsmengde.
Eksempel 1: Standard som spesifiserer det faglige innholdet i en bestemt type elektronisk melding (eksl. konvolutt, avsender- og mottakerinformasjon, etc).
Eksempel 2: Standard som spesifiserer hvilke opplysninger som skal inngå i en bestemt type komponent i EPJ. En innholdsstandard for EPJ skal ikke inkludere definisjon av metadata.
Meldingsstandard En standard som beskriver informasjonen som utveksles mellom aktører.
Merknad: En melding kan beskrives ved hjelp av en syntaksuavhengig meldingsbeskrivelse (informasjonsmodell) og/eller en syntaksspesifikk meldingsbeskrivelse
Implementasjonsguide Utgått, se Meldingsstandard.
Merknad: Tidligere benyttet særlig for EDIFACT-meldinger.
KITH-veileder Beskrivelse av hvordan et produkt eller en løsning skal anvendes.
Eksempel: Mal for utskrift av epikrise: Beskrivelse av hvordan kodeverket OK 2007 skal brukes, Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie, mv.
KITH-anbefaling Dokument publisert av KITH som inneholder anbefalinger vedrørende funksjonelle og/eller tekniske aspekter ved informasjonsteknologiske løsninger i helse- og sosialsektoren, samt bruk av slike.
Merknad 1: En anbefaling er noe KITH utarbeider i kraft av sin rolle som kompetanseorgan.
Merknad 2: Det er ikke krav om konsensusprosess ved utarbeidelse av anbefalinger.
Kravspesifikasjon Entydig beskrivelse av egenskapene ved et produkt som kan danne basis for å estimere kostnader og framdrift samt for validering og verifikasjon av en leveranse av produktet i henhold til avtale inngått mellom kunde og en leverandør.
Merknad: En kravspesifikasjon kan referere til andre kravspesifikasjoner og/eller standarder som beskriver bestemte forhold ved det produktet som skal leveres. (Basert på beskrivelse fra IEEE og ANSI)
Generell kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon som gir en generell beskrivelse av egenskapene til et produkt og som er utarbeidet på en slik måte at den kan anvendes av flere virksomheter i forbindelse med anskaffelse av et produkt av den aktuelle typen.
Merknad 1: En generell kravspesifikasjon vil som oftest måtte suppleres med egne krav.
Merknad 2: Generelle kravspesifikasjoner medfører at store kundegrupper stiller de samme krav til et produkt. Dette gjør det enklere for leverandører å utvikle produkt som dekker markedets behov.


Standard Dokument utarbeidet gjennom en konsensusprosess og godkjent av et anerkjent organ som beskriver de felles regler, retningslinjer og/eller egenskaper ved produkter eller arbeidsprosesser som må følges for å oppnå optimalt resultat i en gitt kontekst. (Basert på definisjon fra ISO)

Andre sentrale termer:

HER-id HER-id er en unik identifikator av en kommunikasjonspart. HER-id tildeles av Norsk Helsenett når kommunikasjonsparten blir registrert i NHN Adresseregister.
RESH-id RESH-id er entydig identifikasjon av en organisatorisk enhet innen spesialisthelsetjenesten. Hver enhet som registreres i RESH får en unik identifikasjon kalt RESH-id. Denne identifikatoren skal benyttes av de organisatoriske enheter ved all offentlig rapportering.
OID En OID (ASN.1 Object identifier) er en spesiell type globalt unike identifikatorer hvor reglene for tildeling blir spesifisert i den internasjonale standarden ISO/IEC 8824-1 (Abstract Syntax Notation One: Specification of basic notation). Slike objektidentifikatorer benyttes i en rekke standarder og andre normative dokumenter fra bl.a. KITH, ISO, IEC, ITU og HL7. En finner mer informasjon om OID på siden for Bruk av identifikatorer i helsesektoren.
Metadata Data som beskriver eller definerer andre data (Oversatt fra definisjon i ISO/IEC 11179-3:2003(E)).
Dokument Etter arkivloven § 2: ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lyding, framsyning eller overføring.
EPJ-dokument En logisk avgrenset informasjons¬mengde som godkjennes/signeres og gjøres tilgjengelig for andre tjenesteytere som en helhet
Vedlegg Dokument (eller EPJ dokument) som har en spesiell type relasjon til et annet dokument (eller EPJ dokument).
Meldingskonvolutt  Del av elektronisk meldingsoverføring som inneholder tilstrekkelig informasjon til å kunne levere og motta en melding.
UML Unified Modeling Language.
Modelleringsspråk som benyttes ved objektorientert anlayse og design. Brukes her til å beskrive informasjonsmodellen.
XML Extensible Markup Language.
Et språk for å kunne logisk kode informasjon i elementer.
XSD  XML Schema Definition
Et XML-basert språk som benyttes for å beskrive og kontrollere innholdet i XML dokumenter.
 
Utskriftvennlig side: