FAQ meldingsimplementering - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter informasjonsutveksling
Referansedokumenter
FAQ meldingsimplementering

Vanlige spørsmål og svar for meldingsimplementering

Denne siden inneholder spørsmål og svar relatert til bruk og implementering av meldinger som kan ha allmenn interesse.

Bruk av schemaLocation i xml-meldinger
schemaLocation er et valgfritt xml-attributt som kan legges inn hos avsender av en xml-melding for å angi schema-filen som kan brukes til å validere xml-meldingen. schemaLocation kan ansees som et "hint" til hvor mottaker kan finne aktuell schema-fil.
Bruk av schemaLocation kan ansees som "god praksis" ved sending av xml-meldinger, men siden det er et valgfritt attributt må en mottaker av en xml-melding kunne ta i mot og validere en xml-melding uten av schemaLocation er oppgitt.
KITH har også som praksis at schemaLocation er oppgitt i alle eksempel-filer, dette blant annet fordi mange xml-utviklingsverktøy trenger schemaLocation for å kunne validere en xml-melding.
Namespace skal alltid oppgis i xml-meldinger og namespacet vil alltid utgjøre en unik referanse til aktuell schema-fil. Og for KITH-meldinger vil alltid et namespace peke til kun en schema-fil.

Les mer hos w3c: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/#schemaLocation, http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#xsi_schemaLocation

Hvordan brukes namespace og prefiks?
Anbefalt nasjonal praksis på bruk av prefiks i instansmeldinger er at det ikke benyttes prefiks på default namespace for å kvalifisere de enkelte tag’ene. Dette er også vanlig praksis i alle eksempelmeldinger fra KITH. Mottaker må likevel være forberedt på at prefiks på deafult namespace kan benyttes iht. W3C sin standard. Mottaker må derfor kunne håndtere dette, men det legges begrensning på at prefikset skal samsvare med prefikset som er benytte i det originale XML Schema. Dette innebærer at når prefix benyttes i namespace skal det anbefalte prefikset i XML schema benyttes. Dette innebærer blant annet at prefiks ”eb:” skal benyttes for ebXML, "dis:" for epikrise etc.

Hvordan oppgis organisasjon og person i Hesletjenesteenhet (HCP)?
Vi har utarbeidet et notat som viser konkrete XML-eksempler på hvordan organisasjon og person kan oppgis i Helsetjeneenhet <HCP>. Notatet inneholder også generelle retningslinjer for anbefalt og påkrevd innhold, avhengig av spesialiseringen og på hvilket nivå informasjonen skal gis. Les notatet.

Hvordan oppgir man flere nivåer i en organisasjon med bruk av Helsetjenesteenhet (HCP)?
Hvis flere nivåer i en organisasjon skal representeres i meldingsstrukturen skal øverste nivå alltid forekomme først, og rekkefølgen på forekomstene vil ivareta hierarkiet i organisasjonen. Se også dokumentasjon og eksempel i notatet "Bruk av helsetjenesteenhet <HCP> i XML", avsnitt 1.2.

Henvisning: Kan en henvisning sendes uten fødselsnummer?

Som hovedregel SKAL en henvisning alltid inneholde fødselsnummer eller D-nummer (de er likestilte) og skal oppgis i henvisningen i elementet <OffID> under pasient (<Patient>). 

Eksempel:
<Patient>
   <!--
Opplysninger om pasient med fødselsnummer -->
   <
Name>Telokk, Gryte</Name>
   <
OffId>12057900499</OffId>
   <TypeOffId V="FNR"/>

Hvis fødselsnummer (eller D-nummer) mangler skal det tilstrebes å gi så eksakte opplysninger om pasienten som mulig. Fødselsdato og kjønn skal som hovedregel oppgis og det skal opprettes et hjelpenummer for pasienten i henhold til KITH rapport 11/98. Dette nummeret vil ikke være et globalt unikt nummer, men vil være unikt innenfor virksomheten. Når type Id er HNR må mottakersystemene være klar over at dette ikke er et globalt unikt nummer og at pasienten kan ha fødselsnummer/d-nummer ved en senere kontakt.

Hvis pasienten har en annen ID som ønskes oppgitt i tillegg kan denne oppgis under Alternativ pasientId (<AdditionId>)

Eksempel på pasientdata med hjelpenummer:
<Patient>
   <!--
Opplysninger om pasient uten fødselsnummer, men lokalt generert hjelpenummer -->
   <Sex V="1"/>
   <
DateOfBirth V="1960-03-25"/>
   <
Name>Påjord, Fred</Name>
   <
OffId>25436000305</OffId>
   <
TypeOffId V="HNR"/>

Epikrise: Hvordan angis opphold ved flere avdelinger i XML-meldingen?
Opphold på flere avdelinger for et sykehusopphold angis i epikrisemeldingen ved flere forekomster av hendelse <Event>. Avdeling og tidspunkt for opphold på den enkelte avdeling angis i en forekomst av <Event>. Under det enkelte opphold kan det for eksemepl oppgis at pasienten er utskrevet til annen somatisk avdeling ved egen institusjon for det første oppholdet og "til hjemmet" ved det andre oppholdet.  Se XML-eksempelfil på meldingssiden for Epikrise (xml, 6k) med kommentarer innlagt for flere detaljer. 

Labsvar: Hvordan oppgis opplysninger om debitor i XML-meldingen?
Opplysninger om debitor oppgis som kodet opplysning i feltet /Message/ServReport/PaymentCat med koder fra kodeverk 4101 Betalingsansvarlig (se www.volven.no).  Dette kodeverket baseres delvis på koder som også benyttes ved NPR-innrapportering.

MERK: Dette feltet skal ikke inneholde opplysninger om pasienten er inneliggende, poliklisk, ekstern etc. Denne type opplysning overføres i feltet Message/ServReport/Patient/AdmLocation/Admcat.

Labsvar: Hvordan oppgis analysekoder og visningstekst med bruk av uspesifisert laboratoriekodeverk (OID=8212)?
Kodeverk 8212 skal benyttes som referanse for å spesifisere undersøkelser i henhold til lokale kodeverk. Nasjonale kodeverk skal benyttes når disse er tatt i bruk i fagmiljøene. Nasjonale kodeverk skal benyttes når disse er tatt i bruk i fagmiljøene. NEKLAB vil erstatte bruken av 8212, og er planlagt innført i løpet av 2008. Et notat som beskriver hvordan kodeverket skal benyttes ligger under referansedokumenter.

Røntgenhenvinsing: Hvordan oppgis opplysninger om kreatininverdier i XML-meldingen?
Opplysninger om kreatininverdi og tilhørende dato for prøvetaking ligger i klassene Klinisk Oppysning <InfItem> og Annen klinisk opplysning <Observation>. Kreatininverdi oppgis som Type klinisk opplysning<Type V=”FUNN” DN=”Funn/undersøkelsesresultat”/>. Dato for når prøven ble tatt legges i datofeltet Opprinnelse for opplysning <OrgDate V=”2007-05-21”/>. Undersøkelsesresultatet overføres som fritekst i Beskrivelse <Description>.

XML-eksempel på et resultat som ligger over øvre referansegrense for en dame. Eksempelet har ikke tatt med referansegrensene, dette kan også legges ved.

<InfItem>
   <
Observation>
      <!--
Her skrives resultatet – obs- dette er et eksempel -->
      <
Description>P.S-Kreatinin: 150 micromol/l, H</Description>
   </
Observation>
   <
Type V="FUNN" DN="Funn/Undersøkelsesresultat"/>
   <!--
Tidspunkt kan oppgis som dato + klokkeslett hvis ønskelig V=”2007-05-21T09:10:23”-->
   <
OrgDate V="2007-05-21"/>
</
InfItem>

Hvordan bruke UUID i meldinger?
I flere meldingsstandarder er det oppgitt at UUID (Universally Unique Identifier) skal benyttes for å kunne gjøre unike referanser for eksempel til informasjonsobjekter.

KITH ønsker å presisere at UUID skal brukes i henhold til definsjonen i ITU-T Rec. X.667 | ISO/IEC 9834-8:2005 (http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com17/oid.html) og RFC 4122 (http://tools.ietf.org/html/rfc4122).
 
Dette betyr at en UUID alltid skal:
  • Oppgis som en unik id på 128-bit/16-byte på hexadesimal form
  • Skal alltid oppgis på formatet XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (8-4-4-4-12)
  • Lovlige verdier er [0-9], [a-f] og [A-F]
  • Eksempel på en gyldig UUID er 4c661458-c412-4c14-baae-7b096f64f6e7

GUID (Globally Unique Identifiers) er en løsning fra Microsoft som kan brukes til UUID så lenge den er i henhold til det som er omtalt ovenfor.

Røntgenrekvisisjon: Hvordan angi flere undersøkelser i en rekvisisjonsmelding?
Bruk av elementene ReqInvestigation og Investigation.
 
Problemstillingen omhandler om man skal lage ett ReqInvestiation element for hver rekvirerte undersøkelse, eller om alle undersøkelsene kan legges under ett ReqInvestigation element, men i hvert sitt Investigation element (Investigation er en del av ReqInvestigation i modellen).
 
Meldingsstandarden for Røntgenrekvisisjon v1.4 (KITH rapport 13/05) gir mulighet for at det teknisk sett er mulighet for begge løsningene, men det har vist seg at dette er implementert forskjellig i praksis. Noen laboratorier har implementert systemene på en slik måte at det ikke er teknisk mulig å motta flere undersøkelser pr ReqInvestigation element.
 
KITH anbefaler å benytte ett Investigation element per ReqInvestigation, altså en undersøkelse per ReqInvestigation element.
 
Eksempel:
<ReqInvestigation>
  <
ServType V="N" DN="Ny"/>
   <
Priority V="0" DN="Umiddelbart/ø-hjelp"/>
   <
Investigation>
      <
Id V="RGMAAR D" S="2.16.578.1.12.4.1.1.7240" DN="Røntgen - Håndledd - Høyre"/>
   </
Investigation>
</
ReqInvestigation>
<
ReqInvestigation>
   <
ServType V="N" DN="Ny"/>
   <
Priority V="2" DN="Innen to døgn/normal"/>
   <
Investigation>
      <
Id V="MRMAAR D" S="2.16.578.1.12.4.1.1.7240" DN="Magnetisk resonans - Håndledd - Høyre"/>
   </
Investigation>
</
ReqInvestigation>

Utskriftvennlig side: