CPP/CPA - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Nyheter informasjonsutveksling
Referansedokumenter
Innholdsstandarder
Identifikatorer
Meldingshjelp
XSLT visningsfiler
CPP/CPA
Publikasjoner
FAQ meldingsimplementering

Introduksjon til ebXML CPPA og dokumentene CPP og CPA

Denne introduksjonen kan du også
laste ned som dokument fra egen side
 
Denne introduksjonen skal, i tillegg til å gi en kort innføring i CPPA, også peke på utfordringer ved å ta CPPA i bruk og behov for ytterligere spesifisering og standardisering.
 
I tillegg til denne introduksjonen er det utarbeidet et notat som beskriver mulig teknisk løsning for utveksling av kommunikasjonsparametre.
 

CPPA

Denne introduksjonen er inspirert av CPPA v2.0-spesifikasjonen [1], men skrevet slik at den passer inn i dagens situasjon i helse- og sosialsektoren med bruk av ebXML MS og PKI.
 
Informasjonsutveksling mellom to parter krever at begge vet hvilke forretningsprosesser [2] de støtter, og hvilken rolle de har eller kan ha innenfor prosessen. Det er også nødvendig å vite hva slags metoder som skal benyttes for å sende og motta meldinger. Noen ganger kan det være nødvendig å spesifisere noen detaljer i en avtale mellom to parter.
 
Måten en part kan utveksle informasjon på beskrives ved hjelp av en Collaboration-Protocol Profile (CPP). En avtale mellom to parter kan beskrives ved hjelp av en Collaboration-Protocol Agreement (CPA). En part kan beskrive seg selv i en enkelt CPP eller flere.
 
For å gjøre det enkelt å finne kommunikasjonsparter kan CPP’er lagres i en katalogtjeneste, eksempelvis et ebXML Registry [3] eller Adresseregisteret (HER). Eksempelvis vil en primærlege ønske å finne alle som kan motta en røntgenhenvisning.
 
En spesifikasjon som bestemmer hvordan samhandlingen mellom to parter i en spesiell forretningsprosess kan være spesifisert ved hjelp av ebXML business Process Specification Schema (BPSS [4]). En CPP og CPA kan inneholde referanser til beskrivelsen av forretningsprosessen, som også kan være lagret.
 
CPP og CPA er XML-dokumenter.

CPP

En CPP beskriver en parts muligheter for å drive elektronisk samhandling med andre parter. Både tekniske muligheter, for eksempel transportprotokoller, og hvilke forretningsprosesser parten støtter, kan beskrives.
 
En CPP er bygd opp av fire hoveddeler:
Process-Specification layer
Laget beskriver hvilke forretningsprosesser parten støtter og i hvilken rekkefølge. Dette kan beskrives i et separat dokument (BPSS)

Delivery Channels
Beskriver sending og mottak av meldinger. Man beskriver et meldingsutvekslingsformat (les: KITHs meldingsdefinisjoner) og en transportkanal. En CPP kan inneholde flere Delivery Channels, fortrinnsvis én for hver meldingstype som kan mottas og/eller sendes.

Document-Exchange layer
Laget beskriver hvordan dokumentene skal behandles. Dette kan være kryptering, digital signering og andre detaljer rundt sikkert meldingsutveksling, som Reliable Messaging. Beskrivelsene på dette laget ses i sammenheng med transportlaget. Hvis man for eksempel ønsker kryptering, og transportlaget ikke støtter det, må man spesifisere kryptering på meldingsutvekslingslaget.

Transport layer
Transportlaget identifiserer transportprotokollen(e) som skal benyttes ved utvekslingen og endepunktadressene, samt andre egenskaper. Eksempelvis SMTP og en epost-adresse, FTP og FTP-adresse etc. 

CPA

En CPA er en avtale mellom to parter om hvilke muligheter de har for å drive elektronisk samhandling seg i mellom.
 
Kort fortalt er en CPA bygget opp av elementer fra to parters CPP. CPA kan beskrive én eller flere tjenester som partene har til felles og der de respektive partene har kompatible roller innenfor de aktuelle tjenestene.
 
Eksempelvis vil det i en CPA stå at Part A har mulighet for å sende elektronisk epikrise, mens Part B kan motta epikrise – eller at både Part A og B kan sende og motta en epikrise.
 
 

Figur 1 En CPP inneholder en oversikt over hvilke meldinger en part støtter.
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Oppbygging av CPP

Hvorfor CPPA?

En av de store fordelene ved å ta i bruk ebXML er å kunne kommunisere med parter man ikke har hatt kontakt med på forhånd. Ønsker man å ta en telefon til noen, kan det være en fordel at man vet at det er en person som tar telefonen og ikke en fax-maskin, at personen snakker samme språk, og at man kan snakke om riktig tema. Ikke minst er det en fordel at man slipper å sende et brev til den man ønsker å snakke med i forveien om at man har tenkt å ringe i fremtiden.
 
Ved å kunne se på en CPP vet man hva parten kan gjøre: Hvilke meldinger den kan motta og sende, hvilke protokoller som skal brukes, PKI-sertifikat som skal brukes etc.
 
Konfigurering av ebXML MS-kompatible meldingshåndteringssystemer (MHS [5]) kan, og ofte må, skje ved hjelp av en CPA.
 
Ved hjelp av en CPA kan man automatisk konfigurere systemet sitt for å kunne kommunisere med andre parter.

CPPA i bruk i dag

Enkelte kommunikasjonspartner i helse- og sosialsektoren har allerede tatt i bruk CPPA. NAV benytter CPPA for å konfigurere sitt ebXML-system ved hjelp av CPPA. Dette er basert på manuelt innsendt fra kommunikasjonspartene, i hovedsak allmenleger.

Standardisering

Det er uttrykt et behov for å standardisere CPA til bruk innenfor sosial- og helsesektoren. Dette dreier seg først og fremst med å lage en mal, en slags standard-CPA, som skal være lett å fylle ut med relevante data, slik at man raskest mulig får konfigurert MHS.

Referanser

1 Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification Version 2.0 
2 CPPA bruker ”Business Collaboration”
3 OASIS/ebXML Registry Services Specification v2.0
4 ebXML Business Process Specification Schema 6 Version 1.01
5 Engelsk: MSH – Messaging Service Handler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utskriftvennlig side: