KITHs rolle - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
KITHs rolle
Nasjonale standarder og HL7
Innfasing av standarder
Organisasjoner
Aktuelle høringer
Referansekomité

KITHs rolle innen internasjonal standardisering

 
Rollen som kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren innebærer at KITH er tildelt et hovedansvar når det gjelder nasjonal helseinformatikkstandardisering. Allerede første setning i de retningslinjer som det daværende Sosialdepartementet og KITHs øvrige eiere vedtok i forbindelse med opprettelsen av KITH, settet fokus på standardisering: "Sentret skal på oppdrag fra sentrale myndigheter utarbeide egnede standarder for en effektiv infrastruktur for helsevesenet på følgende områder [...]". Helt fra starten av har KITH derfor deltatt aktivt i det europeiske standardiseringsarbeidet og europeiske (pre)standarder har dannet grunnlaget for mange av de standarder som KITH har utarbeidet.
 
Det er en meget høy, og stadig økende, aktivitet innenfor den delen av internasjonal standardisering som er relevant i forhold til de to programmer KITH har ansvaret for gjennomføringen av, SSP og KoK. For tiden prioriterer KITH aktivt deltagelse i det arbeidet som skjer i regi av den europeiske komiteen for helseinformatikk­standardisering, CEN/TC251, men følger også arbeidet i enkelte arbeidsgrupper i ISO/TC215 gjennom sporadisk møtedeltagelse og kommentering av utvalgte høringsutkast mv. Men KITH følger også med på hva som skjer i regi av andre aktører slik som HL7, UN/CEFACT og eBES/EEG9.
 
Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro- og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.
 
KITH leder den referansekomité for helseinformatikkstandardisering som Standard Norge har opprettet som et bindeledd mellom norske fagmiljøer og den standardisering som skjer i regi av CEN/TC251 og ISO/TC215.
 
Standard Norge sender alle dokumenter fra CEN/TC251 og ISO/TC215 til KITH som etter en rask vurdering, sender høringsutkast mv. videre inn i sitt kontaktnett for kommentering. Etter avtale med Standard Norge (doc, 51k) publiseres også høringsutkast på KITHs web.
 
De kommentarer som mottas på slike utkast, blir samordnet av KITH før de videresendes til Standard Norge. På grunnlag av de innspill som er mottatt samt egen kompetanse, utarbeider KITH også innstilling til norsk stemmegivning. Standard Norge avgir stemme på Norges vegne og videresender de kommentarer som er utarbeidet.
 
KITH deltar også aktivt i det internasjonale arbeidet med utvikling av helse­faglige kodeverk og klassifikasjoner bl.a. i regi av WHO og Nordisk klassifikasjonssenter i Uppsala
Utskriftvennlig side: