Innfasing av standarder - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
KITHs rolle
Nasjonale standarder og HL7
Innfasing av standarder
Organisasjoner
Aktuelle høringer
Referansekomité

Innfasing av internasjonale standarder


 
Det standardiseringsarbeid som har foregått på europeisk, og i de senere år også på internasjonalt nivå, har imidlertid kun dekket en liten del av det norske helsevesenets behov. For å imøtekomme etterspørselen fra det norske helsevesenet, har KITH i stadig større grad måttet utvikle nasjonale standarder.
 
På områder hvor det er tatt i bruk nasjonale standarder for EPJ og elektronisk samhandling, vil det på kort og mellomlang sikt ikke være mulig å erstatte disse med europeiske eller internasjonale standarder. En virksomhet som skal anskaffe et nytt system, må nødvendigvis kreve at systemet skal følge de standarder som muliggjør elektronisk samhandling med resten av helsevesenet, enten dette nå er internasjonale, europeiske, nasjonale eller andre standarder.
 
Det vil derfor være en betydelig utfordring å få faset alle over til et nytt sett standarder uten at dette får uakseptable konsekvenser for muligheten til elektronisk samhandling i en overgangsfase. En slik overgang må planlegges nøye og en må ha absolutt trygghet for at de nye standardene og implementeringen av disse er av en slik kvalitet at overgangen ikke medfører slike problemer at dette bokstavelig talt kan innebære en fare for "liv og helse".
 
En viktig forutsetning for at en slik overgang skal kunne bli vellykket er høy kompetanse på de internasjonale standarder som skal innfases. Innfasingen vil også bli enklere dersom forskjellen mellom de nasjonale standardene som skal utfases og de internasjonale standardene er minst mulig. Heri ligger hovedbegrunnelsen til KITHs aktive deltagelse i det internasjonale standardiseringsarbeidet.
Utskriftvennlig side: