Identifikatorer - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Nyheter informasjonsutveksling
Referansedokumenter
Innholdsstandarder
Identifikatorer
Hovedkategorier
Personer, organisasjoner mv
EPJ komponenttyper
Tildeling
Meldingshjelp
XSLT visningsfiler
CPP/CPA
Publikasjoner
FAQ meldingsimplementering

Bruk av identifikatorer i helsesektoren


Ved samhandling mellom parter er det ofte behov for å kunne referere til forskjellige former for "objekter" som f.eks. personer eller virksomheter. Den metode som benyttes for å referere til et objekt, må være presis nok til at alle parter som er deltar samhandlingen forstår hvilket objekt det refereres til.
 
Eksempel
Mens fornavn kan være tilstrekkelig til å identifisere en person i vennekretsen, benytter gjerne virksomheter ansattnummer for entydig å kunne referere til den enkelte ansatt. I Norge tildeles alle ved fødselen et fødselsnummer som bl.a. helsevesenet benytter som entydig referanse, men det ytes også helsehjelp til personer som ikke har fødselsnummer. For disse må andre typer identifikatorer benyttes.
 
En lang rekke organisasjoner utsteder identifikatorer for forskjellige formål. For at en identifikator skal kunne benyttes som entydig identifikasjon av et objekt i elektronisk samhandling mellom virksomheter i helsesektoren, må utstederen av identifikatoren garantere at:
  • den enkelte identifikator er knyttet opp mot ett og bare ett objekt
  • identifikator som går ut av bruk, ikke blir gjenbrukt og
  • at det kan gis tilgang til nødvendige og relevante opplysninger om det objekt som den enkelte identifikator refererer til, når det foreligger et legitimt behov.

Når en identifikator benyttes må det framgå hvilken type identifikator det dreier seg om samt hvem som har utstedt identifikatoren. Dette kan enten gjøres ved at de nødvendige opplysningene framgår av attributtdefinisjonen, eller ved at opplysninger om identifikatortype kommuniseres sammen med den enkelte identifikator.
 
Den syntaks som benyttes for identifikatorer varierer fra type til type. For enkelte typer kan lengden variere mens for andre er den fast, enkelte kan bestå utelukkende av siffer mens andre kan være alfanumeriske, enkelte kan bestå av flere ledd, andre kun av ett og for enkelte typer kan det også være spesifisert regler for syntakskontroll f.eks. basert på kontrollsiffer.
 
ASN.1 Object identifier, forkortet OID, er en spesiell type globalt unike identifikatorer hvor reglene for tildeling blir spesifisert i den internasjonale standarden ISO/IEC 8824-1 (Abstract Syntax Notation One: Specification of basic notation). Slike objektidentifikatorer benyttes i en rekke standarder og andre normative dokumenter fra bl.a. ISO, IEC, ITU og HL7.
 
http://www.oid-info.com/ finnes mer informasjon om ASN.1 Object identifiers samt en omfattende OID-samling.
 
En OID har en hierarkisk oppbygging hvor retten til å tildele nye identifikatorer under en node, kan delegeres. Til bruk innenfor helse og sosialsektoren har KITH fått tildelt noden 2.16.578.1.12.4.
 
Det fulle navnet på en slik node er satt sammen av navnet til noden på nivået over samt betegnelsen på selve noden. Det fulle navnet på 2.16.578.1.12.4 blir da:
joint-iso-itu.country.norway.organisasjoner.offentlig-forvaltning.helse-og-sosialsektoren
 
Under 2.16.578.1.12.4 har KITH så langt opprettet følgende noder:

OID Betegnelse Merknad
2.16.578.1.12.4.1 tildelt-av-kith Under denne noden finnes de hovedkategorier av objektidentifikatorer som refereres fra KITH-standarder
2.16.578.1.12.4.2 helse-midt-norge Ansvar for tildeling under denne noden er delegert til Helse Midt-Norge RHF
2.16.578.1.12.4.3 helse-sør-øst Ansvar for tildeling under denne noden er delegert til Helse Sør-Øst RHF
2.16.578.1.12.4.4 helse-nord Ansvar for tildeling under denne noden er delegert til Helse Nord RHF
2.16.578.1.12.4.5 norsk-helsenett Ansvar for tildeling under denne noden er delegert til Norsk Helsenett SF
 
Figuren nedenfor viser de øverste nivåene av OID-treet for den norske helse- og sosialsektoren. I figuren er det også inkludert den OID som helse Vest RHF har fått tildelt, 2.16.578.1.34

Utskriftvennlig side: