Innledning - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

1. Innledning

1.1. Formål

Formålet med dette dokumentet er å gi en samlet oversikt over de viktigste prinsippene for arkitektur, standardisering og sertifisering som grunnlag for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren.
Dokumentet har ikke til hensikt å gi en utfyllende beskrivelse av de ulike områder, men kun en kort presentasjon av formål og hovedprinsipper ved hvert område samt lenker (referanser) til mer utfyllende dokumentasjon.

1.2. Målgruppe

Hovedmålgruppen for dokument er personer med ansvar for utvikling, bestilling og innføring av IKT-løsninger, spesielt løsninger for elektronisk samhandling, i helse- og omsorgssektoren.

1.3. Avgrensing

Dokumentet fokuserer på teknisk og semantisk interoperabilitet. Organisatorisk interoperabilitet som rammebetingelser, lovgivning, organisering etc. er derfor ikke beskrevet.
Dokumentet beskriver aktuelle standarder og samhandlingsarkitektur, men har ikke beskrevet planlagte endringer ift. nye tjenester eller ny arkitektur. Dette vil komme i egne dokumenter.
Utskriftvennlig side: