Samhandlingsarkitektur - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

2.3. Samhandlingsarkitektur

2.3.1. Formål

Samhandlingsarkitekturen har som formål å legge til rette for effektiv og sømløs samhandling mellom aktørene i sektoren.

2.3.2. Beskrivelse

Samhandlingsarkitektur er en overordnet beskrivelse av de ulike komponenter og elementene som må på plass for å kunne kommunisere elektronisk mellom ulike aktører eller IKT-systemer i sektoren, og hvordan disse forholder seg til hverandre. Samhandlingsarkitekturen bygger på anerkjente arkitekturprinsipper.

2.3.3. Utfyllende dokumentasjon

KITH-notat 2006: Samhandlingsarkitektur for helsesektoren (pdf, 524k)
Utskriftvennlig side: