Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

2.4. Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier

2.4.1. Formål

Sikre enhetlig forståelse og bruk av kodeverk, klassifikasjoner og terminologier.

2.4.2. Beskrivelse

Systematisk og korrekt bruk av helsefaglige kodeverk, klassifikasjoner og termer er en grunnpilar i moderne helsevesen. Enhetlig forståelse og bruk av kodeverk og termer er en forutsetning for planlegging, rapportering, styring, resultatvurdering, kvalitetsutvikling og finansiering. Kvalitetsindikatorer som grunnlag for synliggjøring av resultater og for sammenlikning av ulike deler av bl.a. sykehusdrift krever oppdaterte og relevante kodeverk og samlinger av termer og begrepsdefinisjoner.

Det etableres nasjonale kodeverk, klassifikasjoner og terminologier, både helsefaglige, administrative og tekniske. Nasjonale kodeverk baserer seg på relevante internasjonale kodeverk der slike finnes. Standardiserte kodeverk inngår som en integrert del av bl.a. standardisert kommunikasjon mellom aktører. Nasjonal rapportering til bl.a. Norsk pasientregister (NPR) og NAV som danner grunnlag for nasjonal statistikk og refusjon/finansiering, krever også obligatorisk bruk av standardiserte kodeverk.

2.4.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettsider hos KITH: Kodeverk og nyheter ang. kodeverk (kan abonneres på fra samme side).
Gjennom tjenestene FinnKode og Volven blir oppdaterte versjoner av kodeverk gjort tilgjengelig og elektronisk søkbart.
Utskriftvennlig side: