Sertifisering - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

2.7. Sertifisering

2.7.1. Formål

Sertifisering av leverandørløsninger er viktig for å gi aktørene i sektoren en trygghet for at systemene oppfyller spesifiserte krav (normalt gitt i standarder) uten at hver enkelt aktør trenger å verifisere dette selv. Dette reduserer antall feil og tolkingsproblemer betydelig. Sertifisering gir også en mulighet for leverandørene til å dokumentere at de oppfyller spesifiserte krav, og bidrar til å sikre at brukerne av IT løsningene opplever større grad av feilfrihet og brukervennlighet på de områder som omfattes av sertifiseringen.

2.7.2. Beskrivelse

Selve sertifiseringen gjøres i regi av KITH sin test- og godkjenningsordning, og fokuserer på de tekniske standardene, spesielt innholdsstandardene (meldinger) og kommunikasjonsløsningen (ebMS fra rammeverket ebXML) samt enkelte funksjonelle krav. Nye standarder inkluderes etter hvert som de besluttes tatt i bruk.
 
For hver melding er det utarbeidet et sett med casebeskrivelser med tilhørende fasit og egenerklæringsskjema. Casebeskrivelsene dekker den vanligste bruken av meldingen. Egenerklæringsskjemaet inneholder sjekkpunkter rundt tekniske forhold (syntaks), meldingens innhold (semantikk) og presentasjon. Det er egne godkjenninger for sending og mottak av en melding.
 
 
I tillegg til sertifisering (høyre side i figuren over), tilbyr KITH tjenester der aktørene selv kan teste sine implementasjoner på en åpen testserver (jfr. venstre del i figuren).

2.7.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettsider hos KITH: Sertifiseringer, testmateriale
Utskriftvennlig side: