EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.1. EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder

3.1.1. Formål

Formålet med EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder er å kunne registrere både ustrukturert og strukturert informasjon i EPJ-systemer og kommunisere denne informasjonen mellom ulike aktører i helsesektoren.

3.1.2. Beskrivelse

KITH utarbeider innholdsstandarder som beskriver krav til innhold, struktur og format innenfor ulike informasjonsområder. Innholdsstandarder er utarbeidet med tanke på krav til registrering i EPJ og/eller elektronisk samhandling mellom ulike aktører. Eksempler på innholdsstandarder er henvisning, epikrise og krav til dokumentasjon av forskrivning og administrering av legemidler mv.
 
Innholdsstandardene definerer de helsefaglige begrepene som skal kunne registreres og/eller kommuniseres til andre aktører. Begreper, innhold og sammenhengen mellom disse må defineres og fagpersoner fra sektoren må være med i dette arbeidet.
 
EPJ innholdsstandarder

EPJ innholdsstandarder inneholder formaliserte krav til hvordan bestemte typer opplysninger, for eksempel vedrørende forskrivning av legemidler, skal kunne dokumenteres i EPJ. I tillegg inneholder standardene tekniske definisjoner av de begrepene som benyttes ved dokumentasjon av den aktuelle typen informasjonsinnhold.
 
Meldingsstandarder
Meldingsstandarder setter krav til innhold, struktur og format ved kommunikasjon av et bestemt innhold til andre aktører.
 
Meldingsstandardene bygger på standarder for informasjonsinnhold i EPJ dersom dette eksisterer innenfor det aktuelle fagområdet. I tillegg vil EPJ-standarden og funksjonelle krav fra for eksempel ELIN-prosjekter gi føringer for bruk av innholdsstandardene.

3.1.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettsider hos KITH: Standardisering, EPJ, Publikasjoner innenfor EPJ
Utskriftvennlig side: