Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.2. Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon

3.2.1. Formål

En generell metode for å kommunisere EPJ-informasjon mellom ulike aktører uten at dette krever at innholdet er definert i en egen meldingsstandard. Dette skal gjøre det enklere å kunne kommunisere EPJ-informasjon direkte når ikke egne meldingsstandarder er utviklet.

3.2.2. Beskrivelse

Informasjon som kommuniseres innenfor forskjellige informasjonsområder er ofte en mindre delmengde av et uttrekk av informasjon registrert i EPJ. Denne delmengden er så definert i en egen meldingsstandard som beskriver krav til innhold, struktur og format. Eksempler på dette er meldingsstandarder for epikrise og labsvar.
 
Det kan likevel være ønskelig å kunne kommunisere et uttrekk EPJ-informasjon som ikke er definert i en egen meldingsstandard, men som er definert i en eller flere EPJ innholdsstandarder (for eksempel i en standard for informasjonsinnhold i EPJ). KITH har derfor utarbeidet en generell metode for å kunne kommunisere et vilkårlig sett av strukturerte og standardiserte EPJ-dokumenter.
 
Denne metoden går i hovedsak ut på at informasjonsmodeller som er utviklet for ulike EPJ-dokumenter benyttes direkte og hvert enkelt EPJ-dokument kommuniseres som et separat XML-dokument i en forsendelse.
 

 
Metoden utprøves i prosjektet ELIN-k for et utvalg av EPJ-saker (og tilhørende EPJ-dokumenter) som omhandler Cave/allergier, legemidler og journalnotat.

3.2.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettsider hos KITH: Kommunikasjon av EPJ-innhold, Løsningsskisse
Utskriftvennlig side: