Volven - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.5. Volven

3.5.1. Formål

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over samt tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

3.5.2. Beskrivelse

De viktigste brukergruppene for Volven er helsetjenestens aktører (regionale helseforetak, helseforetak, helseinstitusjoner, enkeltstående leger m.fl.) samt it-leverandører med ansvar for å integrere/benytte autoriserte og kvalitetssikrede metadata i sine løsninger.
 
Kodeverkene og begrepene på Volven benyttes i ulike kontekster, i elektronisk pasientjournal (EPJ), i elektronisk samhandling, og i rapportering av data til nasjonale registre.
 
KITH har det operative ansvaret for innholdet på Volven.

3.5.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettsider hos KITH: Volven, informasjonsutveksling
Utskriftvennlig side: