Internasjonal standardisering - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.7. Internasjonal standardisering


3.7.1. Formål


Standarder for økt samhandling i helsesektoren.

3.7.2. HL7 og CDA

Health Level 7 (HL7) refererer til Health Level Seven, Inc som er en ideell organisasjon som driver med standardiseringsarbeid for systemintegrasjon og meldingsutveksling innen helsesektoren. HL7-organisasjonen har publisert en lang rekke standarder av vidt forskjellig art. De mest kjente/aktuelle er:
 
HL7 v2.x
Et sett av standarder for overføring av strukturert informasjon mellom applikasjoner, først og fremst innenfor en organisasjon. Vanligvis benyttes følgende standarder sammen:

 • HL7 v2 innholdsstandarder for ulike meldinger
 • HL7 v2 meldingssyntaks
 • Overføringsprotokoll

Innholdsstandardene dekker et vidt spekter av først og fremst pasientadministrative og medisinske meldinger.
 
HL7 v2 er en relativt løs standard som ikke er basert på fast modelleringsmetodikk og som dermed ikke sikrer interoperabilitet mellom ulike organisasjoner hvor begge benytter HL7 v2. I Norge benyttes HL7 v2.x først og fremst for interfacing av (amerikanske) applikasjoner og utstyrsenheter.
 
HL7 v3
HL7 v3 er et sett av standarder for overføring av strukturert informasjon, først og fremst innholdsstandarder for et vidt spekter av først og fremst pasientadministrative og medisinske meldinger. HL7 v3 har en strammere og mer formell oppbygging basert på modellering enn HL7 v2. Alle HL7 v3 standarder bygger også på en felles referansemodell som heter HL7 v3 RIM (Reference Information Model)
 
De ulike standardene er bygget opp av et sett av byggesteiner – CMET (Common Message Element Type), som er gjenbrukbare komponenter.
 
HL7 v3 meldinger implementeres vanligvis ved bruk av HL7s XML-implementasjon og ebXML meldingskonvolutt. HL7 v3 er basert på formell bruk av UML-modellering med utgangspunkt i den generiske referansemodellen HL7 v3 RIM. HL7 v3 er blitt tatt i bruk på noen utvalgte områder innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge.
 
HL7 v3 CDA – Clinical Document Architecture
CDA er en alternativ metode til bruk av HL7 v3 meldingsstandarder. CDA har en dokument-basert top-down tilnærming hvor ikke nødvendigvis all informasjon overføres som strukturerte informasjonselementer. CDA er ikke et alternativ for representasjon av fullstendige EPJ-opplysninger ettersom pasientjournal ikke bare består av løse dokumenter uten annen innbyrdes sammenheng.
 
HL7 v3 Vocabulary (kodeverk)
HL7 v3 kodeverk er en omfattende samling av kodeverk til bruk i HL7 v3 meldinger.
 
Utfyllende dokumentasjon
Nettsider hos HL7: HL7 internasjonalt

3.7.3. ISO/TC215 – Health Informatics

TC215 har som oppgave å standardisere innenfor området helseinformatikk for å få kompatibilitet og interoperablitet mellom informasjonssystemer. Arbeidet sikter også mot felles forståelse av opplysninger for å få sammenliknbare opplysninger og for å redusere dobbeltarbeid.
 • ISO/TC215 består av syv arbeidsgrupper (WG):
 • WG 1 Informasjonsstrukturer (Data structure)
 • WG 2  Informasjonsutveksling (Data interchange)
 • WG 3  Semantisk innhold (Semantic content)
 • WG 4  Sikkerhet (Security)
 • WG 6  Pharmacy and medication business
 • WG 7 Utstyr (Devices)
 • WG 8 Business requirements for Electronic Health Records

3.7.4. CEN/TC251

CEN/TC251 er den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN sin tekniske komité for standardisering innenfor området helseinformatikk.

Denne tekniske komiteen har følgende arbeidsgrupper:

 • WG-I   Informasjonsmodellering - EPJ og meldinger
 • WG-II  Terminologi og representasjon av kunnskap
 • WG-III Sikkerhet
 • WG-IV  Teknologi for interoperabilitet

3.7.5. EHRCOM

Denne standarden som er utarbeidet av CEN/TC251 og senere gjort til Internasjonal Standard av ISO/TC215, representerer tredje generasjonen av standarder for kommunikasjon av EPJ-opplysninger. Den fulle betegnelsen på standarden er ISO EN 13606 Electronic Health Communication.
 
Standarden består av fem deler:

 • EN13606-1: Reference model
 • EN13606-2: Archetype interchange specification
 • EN13606-3: Reference archetypes and term lists
 • EN13606-4: Security
 • prEN13606-5: Interface Specification
Det sentrale med denne standarden, er innføringen av to-nivå modellering. Mens en underliggende generisk arkitektur (informasjonsmodell) dekker de generelle behovene for metadata mv., beskrives den kliniske informasjonen som skal kunne inngå i EPJ, gjennom såkallte Archetypes.
Utskriftvennlig side: