Medisinskteknisk utstyr - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.9. Medisinskteknisk utstyr


3.9.1. Formål

Standardisering av informasjon som kommuniseres til og fra medisinteknisk utstyr skal sikre at denne typen informasjon enklest mulig skal kunne håndteres og registreres i ulike systemer.

3.9.2. Beskrivelse

Et svært viktig område for standardisering er medisinskteknisk utstyr. Innenfor dette området skjer mye av standardiseringsarbeidet i organisasjoner som IEEE og DICOM. En del av de sentrale standarder som disse organisasjonene har utarbeidet er senere blitt ISO og CEN-standarder.
Aktuelle standardiseringskomiteer:
 • ISO TC215, WG7 Utstyr (Devices): WG7 definerer IKT-standarder for medisinsk utstyr for å oppnå interoperabilitet.
 • CEN TC 251, WG-IV Teknologi for interoperabilitet, hovedarbeidsområdene er:
  • dataoverføring mellom utstyrsenheter og informasjonssystem
  • integrering av data for multimedia representasjon
  • kommunikasjon av data mellom ulike datakilder og legitime brukere andre steder i helsevesenet for å lette overføring av EPJ-opplysninger
Eksempler på standarder:
 • DICOM PS3.1 - 3.16. Digital Imaging and Communication in Medicine
 • IEEE 11073  Standard for Medical Device Communications
 • IEEE 1157  Standard for Health Data Interchange

3.9.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettside hos KITH: PACS
Utskriftvennlig side: