Adresseregister - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.11. Adresseregister

3.11.1. Formål

Adresseregisteret skal understøtte elektronisk samhandling og være et register over kommunikasjonsparter i helse- og sosialsektoren. Nasjonalt meldingsløft har etablert delprosjektet Bruk av NHN adresseregister som skal sørge for nasjonal koordinering av aktiviteter for å sikre at adresseregisteret blir tatt i bruk. Prosjektet ledes av Helsedirektoratet i samarbeid Norsk Helsenett, KITH, (Elin-a), Elin-k og Felles rekvirentregister-prosjekt.

3.11.2. Beskrivelse

Ved å slå opp en kommunikasjonspart skal man i dette registeret kunne hente ut tilstrekkelig med opplysninger for å kunne sende informasjon elektronisk eller per post. Registeret skal være tilgjengelig både via et grafisk brukergrensesnitt og via en applikasjonstjeneste (web service).
 
Behovet for manuelle oppslag via det grafiske brukergrensesnittet er ventet å avta etter hvert som leverandørene av journalsystemene implementerer en direkte integrasjon mot Adresseregisteret via applikasjonstjenesten.
 
Registeret vil også kunne inneholde kommunikasjonsparter en kommuniserer med via ordinær post (altså ikke elektronisk). Disse vil da mangle EDI-adresse og lenke til sertifikatinformasjon.
 
Gjennom avtalen med Norsk Helsenett forplikter alle organisasjoner som er tilknyttet helsenettet til å vedlikeholde informasjon om egne kommunikasjonsparter i Adresseregisteret, inkludert peker til virksomhetssertifikat og EDI-adresse.
 
Det er utarbeidet registreringsmetodikk for legekontor og kommuner. Helseforetakene følger etter med egen registreringsmetodikk.
 

3.11.3 Kravspesifikasjon for bruk av Adresseregisteret

KITH har samlet grunnleggende krav fra sektoren (xls, 55k) for bruk av Adresseregisteret for sikker elektronisk samhandling. Dokumentet oppsummerer viktige krav som er fremkommet gjennom prosesser med sektoren der de viktigste bidragsyterne har vært Nasjonalt meldingsløft, ELIN-a, ELIN-k, Norsk helsenett og leverandører. Dokumentet inneholder en kolonne som viser hvor kravene er forankret.
 
Det er kun tatt med krav som er relevante for Adresseregisteret. Krav som gjelder bruk av FRESH er ikke tatt med her.
 
Alle oppfordres til å melde inn mangler.

3.11.4. Utfyllende dokumentasjon

Mer informasjon om Adresseregisteret finnes på Norsk Helsenett sine nettsider om Adresseregisteret
Utskriftvennlig side: