Norsk Helsenett - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

3.13. Norsk Helsenett

3.13.1. Formål

Norsk Helsenett er etablert for å sikre en felles standardisert infrastruktur for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren i Norge.

3.13.2. Beskrivelse

Helsenettet beskrives gjerne som den motorveien hele helsesektoren benytter for å kommunisere informasjon elektronisk. Ved å etablere et slikt felles nettverk har en mulighet for å standardisere felles tjenester og sikkerhetsregimer. Dette skal bidra til å ivareta behovet for et sikkert kommunikasjonsnettverk for effektiv samhandling mellom de ulike aktørene i helsesektoren. Dette skal videre medvirke til å oppnå helsepolitiske mål om fritt sykehusvalg, lik tilgjengelighet til helsetjenester, effektivisering og rasjonalisering.

3.13.3. Utfyllende dokumentasjon

Nettsider til Norsk Helsenett SF: Tjenester
Utskriftvennlig side: