Nasjonal Helseportal - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Internasjonalt
IHE-Norge
Kodeverk og terminologi
Informasjonsutveksling
PACS

Nasjonal Helseportal

 
Statsbudsjettet for 2011 angir at det skal etableres en Nasjonal Helseportal:
  • "Å legge til rette for økt pasient- og brukermedvirkning er en viktig del av helsepolitikken for å møte utfordringene helse- og omsorgssektoren står overfor. Helse- og omsorgssektoren må i mye større grad enn i dag involvere pasientene og brukerne, og gjøre det mulig å være en aktiv deltaker i spørsmål og problemstillinger rundt egen helse. Dette gjelder både med tanke på forebygging og underveis i et behandlingsforløp. Det finnes i dag en rekke nettsteder, men ikke én nasjonal eller felles inngangsportal for helseinformasjon. Erfaring fra andre land viser at informasjon, selvbetjening og dialog på nett kan bedre behandlingen og samtidig gi innsparing."
  • "Det foreslås derfor å starte et prosjekt for å etablere en nasjonal helseportal. Her vil pasienter, brukere og pårørende få enkel tilgang til informasjon om sykdom og behandling, om tjenestetilbudet i sektoren og veiledning om rettigheter og støtteordninger. Det er tenkt at portalen på sikt skal tilby tjenester som elektronisk timebestilling, fjernkonsultasjoner, dialog, fornying av resepter med mer."
  • "Det legges opp til en trinnvis tilnærming, med samling, tilpasning og bruk av eksisterende tjenester i en felles portal i første omgang. Første utgave planlegges å være i drift i løpet av 2011. portalen videreutvikles med supplerende innhold og mer funksjonalitet. Målet er å etablere en nasjonal tjeneste som inkluderer både nettjenester og telefontjenester. Arbeidet med utvikling av en felles helseportal må sees i sammenheng med telefontjenester til Helsetjenestens veiledningssenter. På sikt skal portalen også rette seg mot helsepersonell."

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å lede arbeidet med etablering av Helseportalen. En første versjon av portalen med begrenset tjenestetilbud skal være klar 15. juni 2011.
 
KITH har utgitt en rapport om pasientkommunikasjon. Med bakgrunn i gjennomgang av status i Norge og utvalgte land for å møte pasienten med tilgang til helseinformasjon og egne helseopplysninger, foreslås innholdselementer i en pasientrettet helseportal og en strategi for realisering.
 
Det land som har kommet lengst på dette området, er Danmark med www.sundhed.dk.

Utskriftvennlig side: