KoK - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

KoK - program for Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren

 
NB NB: Denne siden er beholdt kun for historikk. Innholdet på denne siden vil ikke bli oppdatert. NB NB
 

Systematisk og korrekt bruk av helsefaglige kodeverk, klassifikasjoner og termer er en grunnpilar i moderne helsevesen. Enhetlig forståelse og bruk av kodeverk og termer er en forutsetning for planlegging, rapportering, styring, resultatvurdering, kvalitetsutvikling og finansiering. Kvalitetsindikatorer som grunnlag for synliggjøring av resultater og for sammenlikning av ulike deler av sykehusdrift krever oppdaterte og relevante kodeverk og samlinger av termer og begreper.

Etter omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen fra og med 2002, er det overordnede ansvaret for nasjonale helse- og sosialfaglige kodeverk lagt til Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet), divisjon for Helseøkonomi og finansiering.

KITH har på oppdrag fra Helsedirektoratet det operative ansvaret for ledelse og gjennomføring av KoK-programmet.

Det utarbeides årlige tiltaksplaner for KoK-programmet som skal imøtekomme sektorens viktigste behov innenfor kodeverk og termer, og tiltakene må sees i et langsiktig perspektiv. Utviklingsarbeid fordrer samarbeid med involverte fagmiljøer, koordinering, og ofte høringsprosesser, utprøving og formidling. Det legges stor vekt på at utviklingsarbeid bygger på internasjonale standarder og løsninger. Arbeidet i KoK må også ses i sammenheng med den nasjonale strategien for IT-utvikling i helse- og sosialsektoren.

KoK-programmet dekker følgende hovedtyper av aktiviteter:

  • Utvikling, vedlikehold og distribusjon - av helsefaglige og administrative kode- og klassifikasjonssystemer, i form av bokutgaver, elektroniske søkeverktøy og datafiler.
  • Brukerstøtte gjennom kodehjelp@helsedir.no som er en brukertjeneste hvor man kan komme med spørsmål knyttet til kodepraksis i forhold til bl.a. ICD-10, NCSP, NCMP, ICPC-2, ICF og NORAKO. Videre kan man sende inn forslag til forbedring av kodeverk som manglende koder, synonymer eller annet.
  • Websider som oppdateres løpende med informasjon om de respektive kodeverk, tilgjengelighet, endringsdokumentasjon osv.

For mer informasjon om KoK-programmet, kontakt programleder Jim J. Yang.

 

 

Denne siden er sist kvalitetssjekket/oppdatert av Jim J. Yang, 28.07.2010

Utskriftvennlig side: