Arbeidsprogram - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter IHE
Nyhetsbrev
Organisasjon
Vedtekter
Arbeidsprogram
Arbeidsgrupper
Medlemsmøter
Generalforsamlinger
Nordisk IHE-arbeid
Integrasjonsprofiler
Lenker

Overordnet arbeidsprogram – IHE-Norge 2005

Prosjektmål for 2005

Hovedfokus i 2005:

 • Ekstern kommunikasjon – utveksling av klinisk informasjon mellom foretak (IHE-profil XDS)
 • Nordisk samarbeid
 • Samordne brukerkrav overfor leverandører
Delmål - aktiviteter:
 1. Videreutvikle samarbeidsforumet ”IHE-Norge” nasjonalt for brukere og leverandører.
 2. Følge med på internasjonalt IHE-arbeid og vurdere norsk interesse og deltakelse etter hvert.
 3. Arrangere faglige medlemsmøter. Det skal arrangeres 2 medlemsmøter i løpet av året. Tema for første møte vil være IHE-profiler – hva finnes og hvordan kan vi benytte disse i Norge. Noen utvalgte profiler vil bli grundigere gjennomgått.
 4. Avholde Generalforsamling 2005, forberedelser og oppfølging.
 5. Opprette og drive spesielle faglige arbeidsgrupper etter behov.
  Fortsette arbeidet med Begrepsapparat/ revisjon og videre utvikling. Oppfølging av arbeidet med Bildekvalitet/skjermkvalitet som startet i 2004. Jobbe videre med forslag til nasjonal standard for utveksling av radiologisk informasjon (bilder og svarrapporter) på CD-ROM/DVD. I tillegg må det være rom for å starte andre arbeidsgrupper etter behov i løpet av året – eventuelt også se på forholdet mellom avdelingssystemer som RIS/PACS og EPJ.
 6. Starte arbeidet med å dokumentere nødvendige nasjonale tilpassninger for utvalgte integrasjonsprofiler som er beskrevet i det internasjonale Tekniske rammeverket.
 7. Koordinere IHE-arbeidet med øvrige regionale prosjekter med tanke på bruk av IHE-integrasjonsprofiler og kommunikasjon mellom helseforetak.
  Noen prosjekter som vi må koordineres mot er: Prosjekter som er spesifisert i ”Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene” – utarbeidet av Nasjonal IKT, Teleradiologiprosjektet i Vest, ELIN-prosjektet, Standardiserings og samordningsprogrammet i KITH, utarbeidelser av kodeverk (NORAKO) og HER- Helsetjenesteenhetsregisteret.
 8. Deltakelse i nordisk IHE-samarbeide sammen med Sverige og Danmark. Dra nytte av felles behov og arbeid som gjøres i de enkelte land. Som nordisk gruppe kan man stå sterkere internasjonalt. Det beregnes to nordiske møter i 2005. Det første vil finne sted i forbindelse med Nordisk radiologi/radiograf konferanse som arrangeres i Oslo i mai 2005, og vil bli avholdt onsdag 25. mai. Kl 10 - 15.
 9. Fortsette å delta i IHE-Europa - deltakelse på internasjonale IHE-møter og på RSNA. En viktig del av arbeidet er å følge med på og delta i det internasjonale IHE-arbeidet når det gjelder utvikling av nye IHE-profiler og å kunne tilbakeføre norske aktiviteter til nye profiler, for eksempel for kommunikasjon mellom institusjoner og samhandling med EPJ. Dette krever antakelig også deltakelse i IHE planning committee i USA. Skandinaviske land ser ut til å være kommet lengre i samhandling mellom organisasjoner enn andre IHE-land.
 10. Informasjonsarbeid. Det skal utarbeides nye web-sider for IHE-Norge og  fortløpende oppdatering og vedlikehold av web-sider. Informasjonsmateriale. Utarbeidelse av konferansebidrag. Deltakelse på nasjonale konferanser – som PACS-2005.
 11. Rådgivning og faglige avklaringer i forhold til implementering av IHE i forhold til integrasjonsløsninger.
Arbeidsmetode
Arbeidsutvalget er IHE-Norges utøvende organ. Arbeidsutvalget setter opp løpende arbeidsplaner og forslag til prioriteringer av arbeidet til styret. Arbeidsutvalget skal ha løpende kontakt med referanseprosjekter ute i regionene og sørge for koordinering av arbeidet mellom regionale prosjekter og det nasjonale IHE-prosjektet. Arbeidsutvalget nedsetter konkrete arbeidsgrupper med deltakere fra medlemmene etter behov. Mandat for arbeidsgruppene – med målsetning og framdriftsplan skal godkjennes av styret. Ferdig arbeid sendes på høring til medlemmene og relevante parter før godkjenning. Det vil avholdes medlemsmøter/arbeidsmøter etter behov.

Tidligere arbeidsprogram

Utskriftvennlig side: