Vedtekter - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter IHE
Nyhetsbrev
Organisasjon
Vedtekter
Arbeidsprogram
Arbeidsgrupper
Medlemsmøter
Generalforsamlinger
Nordisk IHE-arbeid
Integrasjonsprofiler
Lenker

1. Vedtekter for IHE-Norge

 


Vedtatt på konstituerende generalforsamling i Oslo 15. mai 2003.
Vedtektsendring på Generalforsamling 30. mars 2006. Endring i punkt 1.7 og 1.8.
(Endring: Generalforsamling velger kun medlemmer til styret og styret konstituerer seg selv med styreleder).

1.1. Navn

Foreningens navn er ”IHE-Norge” der IHE står for Integrating the Healthcare Enterprise. Offisiell engelsk betegnelse er ”IHE-Norway”.

1.2. Organisatorisk tilhørighet
 • Være del av IHE-Europe.
 • Opprettholde en organisering av arbeidet etter mal fra internasjonalt IHE-arbeid.

1.3. Formål

IHE-Norge er et forum som skal fremme standardisert utveksling av informasjon mellom ulike helserelaterte informasjonssystemer.

1.4. IHE-Norge søker å nå sitt mål bl.a. ved å:
 • Forholde seg til teknisk rammeverk som IHE-Europe legger opp til, men med nasjonale tilpasninger.
 • La arbeidet i IHE-Norge utføres i grupper sammensatt av medlemmer fra IHE-Norge på en slik måte at leverandører og brukere arbeider sammen for å oppnå integrasjon av systemene.
 • Koordinere arbeidet med annet nasjonalt standardiseringsarbeid innenfor området.
 • Arbeide for bred representasjon fra aktuelle aktører.
1.5. Medlemskap

Medlemskap er åpent for organisasjoner/etater innenfor IT og helse.
Hver organisasjon kan ha flere medlemmer i IHE-Norge. Det settes opp lister over medlemmene med angivelse av organisasjonen vedkommende representerer. Nye medlemsorganisasjoner og medlemmer kan komme til etter hvert.

1.6. Stemmerett på generalforsamling

Hver medlemsorganisasjon har én stemme og kan ikke stemme ved forfall.

1.7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er IHE-Norges høyeste organ. Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Dato for generalforsamling skal kunngjøres for alle medlemmene senest 4 uker før møtet avholdes. Innkalling til generalforsamling med agenda og sakspapirer skal sendes ut til alle medlemmene senest 2 uker før møtet.
Ordinær generalforsamling skal:
 • Behandle forslag til overordnet arbeidsprogram for inneværende år
 • Godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett
 • Foreta valg på
  • medleder fra industrien for 2 år av gangen når denne er på valg og medleder fra brukerne for 2 år av gangen når denne er på valg. Disse to medlederne skal ikke være på valg samme år.
  • velge medlemmer til styret. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Det velges 2 eller 3 nye medlemmer hvert år.
  • velge medlemmer til valgkomité. Hvert medlem velges for 3 år, ett nytt medlem velges hvert år.
  • velge revisor
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de frammøtte.

1.8. Styret

Styret er IHE-Norges høyeste myndighet mellom generalforsamlingene og består av 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styrets medlemmer velges personlig, men sammensetningen av styret bør reflektere kompetanse og bakgrunn fra leverandører, de Regionale Helseforetakene og brukere. Styret konstituerer seg selv med styreleder.
Det avholdes minimum 2 styremøter pr. år.
Koordinator er sekretær for styret.
Styret skal til generalforsamlingen legge fram:
 • årsberetning, budsjett og regnskap
 • overordnet arbeidsprogram
 • foreslå en eventuell medlemskontingent

Styret skal:

 • utnevne Teknisk programleder for 2 år av gangen
 • godkjenne Koordinator for 2 år av gangen
1.9. Valgkomite

Valgkomiteen  skal bestå av 3 medlemmer.

1.10. Arbeidsutvalg

IHE-Norge skal ha et arbeidsutvalg som er underlagt styret og er dets utøvende organ. Arbeidsutvalget består av:
 • Koordinator
 • Teknisk programleder.
 • Medleder fra industrien
 • Medleder fra brukerne
Arbeidutvalget avholder møter etter behov.
Arbeidsutvalget har følgende oppgaver:
 • sette opp løpende arbeidsplaner
 • sørge for framdrift i det nasjonale IHE-arbeidet
 • forberede og avholde medlemsmøter/arbeidsmøter med medlemmene i IHE-Norge etter behov
 • nedsette arbeidsgrupper som skal arbeide med spesifikke arbeidsoppgaver/prosjekter
 • legge opp forslag til prioriteringer av arbeid i IHE-Norge.
 • forberede saker for styret
1.10.1. Koordinator

Koordinator skal bl.a. ha spesielt ansvar for følgende:
 • koordinere arbeidet innenfor IHE-Norge
 • være sekretær for styret og forberede saker til styremøter og sørge for oppfølging
 • koordinere og innkalle til møter i Arbeidsutvalg. Herunder sørge for at saker blir forberedt og fulgt opp. Være sekretær for Arbeidsutvalget.
 • koordinere og innkalle til møter i IHE-Norge. Være sekretær for medlemsmøtene i IHE-Norge.
 • ha kontakt med IHE-Europe-Committee og være oppdatert på hva som skjer innenfor denne komiteen og i de andre deltakerlandene.
1.10.2. Teknisk programleder

Teknisk programleder skal bl.a. ha spesielt ansvar for følgende:
 • ivareta kontakt mot den Europeiske tekniske komiteen og ha kontakt med europeisk teknisk programleder.
 • være oppdatert på det tekniske arbeidet som gjøres i IHE-Europa.
 • være medlem i Arbeidsutvalget
 • ha spesielt ansvar for nasjonale utvidelser til det Tekniske Rammeverket og koordinere dette med IHE-Europa.
 • støtte/ordne med Connect-a-thon
 • håndtere tekniske spørsmål fra nasjonale industriparter/ brukere
1.10.3. Medleder fra brukerne

Medleder fra brukerne skal bl.a. ivareta følgende:
 • fungere som leder av Arbeidsutvalget i 2. funksjonsår og som nestleder i 1. funksjonsår
 • ivareta brukernes interesser i Arbeidsutvalget
 • koordinere og håndtere brukerspørsmål
 • etter behov innkalle til spesielle møter med brukerne
 
1.10.4. Medleder fra industrien

Medleder fra industrien skal bl.a. ivareta følgende:
 • fungere som leder av Arbeidsutvalget i 2. funksjonsår og som nestleder i 1. funksjonsår
 • ivareta industripartenes interesser i Arbeidsutvalget
 • koordinere og håndtere industrispørsmål
 • etter behov innkalle til spesielle møter med industrien
1.11. Arbeidsgrupper

IHE-Norge etablerer arbeidsgrupper for å løse konkrete oppgaver.
Arbeidsgruppene rapporterer til Arbeidsutvalget.
Utskriftvennlig side: