EPJ-standarder - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
EPJ-standarder
Høringer

EPJ - Elektronisk pasientjournal


Utbredelse av standardiserte elektroniske pasientjournaler i hele helsetjenesten er en forutsetning for et helhetlig pasientforløp. KITH har et hovedansvar for utvikling av standarder og kravspesifikasjoner for EPJ som skal gjøre dette mulig.
 
Hva er en elektronisk pasientjournal?
Ut fra helsepersonelloven og pasientjournalforskrifter kan følgende definisjon av en elektronisk pasientjournal utledes:
En elektronisk ført samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp.
 
Pasient journalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Det skal normalt kun føres en pasientjournal for hver pasient innenfor en virksomhet. Denne skal benyttes av alle kategorier helsepersonell som yter pasienten helsehjelp. Forskjellige virksomheter kan ikke benytte felles pasientjournaler. Det er viktig å være oppmerksom på at pasientjournalen, og dermed også EPJ, er et logisk begrep.
 
Den samling av opplysninger som utgjør en pasients EPJ f.eks. på et sykehus trenger ikke nødvendigvis å være håndterer av et og samme EPJ-system. Ofte vil det være slik at det i tillegg til opplysningene i det generelle EPJ-systemet finnes opplysninger i flere spesialiserte system som inngår i pasientens EPJ.  
 
På disse sidene finner du hovedsakelig opplysninger om standarder, kravspesifikasjoner og andre rapporter relatert til EPJ og EPJ-systemer. I en viss grad finnes det også rapporter relatert til andre behandlingsrettede systemer samt kvalitetsregistre og andre helseregistre som journalopplysninger overføres til. For å gjøre det lettere å finne fram til de ønskede opplysningen, er innholdet organisert etter hvilke deler av helse- og sosialsektoren informasjonen er rettet mot:  
 
Allmenleger Sykehus Kommunal helse- og sosialtjeneste
 - Publikasjoner  - Publikasjoner  - Publikasjoner

Kontaktperson 
Torbjørn Nystadnes
Utskriftvennlig side: