Publikasjoner - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Publikasjoner
Komplett oversikt
For allmennleger
For kommuner
For sykehus
Andre publikasjoner
Lenker

Publikasjoner innenfor EPJ


I tillegg til en komplett oversikt, er publikasjonene organisert etter hvilke deler av helse- og sosialsektoren informasjonen er rettet mot:

Publikasjonene er delt inn i tre grupper:  

Standarder for informasjonsinnhold i elektroniske pasientjournaler
Slike standarder inneholder formaliserte krav til hvordan bestemte typer opplysninger, f.eks vedrørende forskrivning av legemidlser, skal kunne dokumenteres i EPJ. I tillegg inneholder standardene tekniske definisjoner av de begrepene som benyttes ved dokumentasjon av den aktuelle typen informasjonsinnhold.  

Andre standarder og kravspesifikasjoner
Her inngår f.eks den grunnleggende stanarden for elektronisk pasientjournal
 
Andre publikasjoner
Her inngår f.eks. forprosjektrapporter, veiledere og andre rapporter som ikke inneholder direkte krav til EPJ-systemene. I en viss grad finnes det her også rapporter relatert til andre behandlingrettede systemer samt kvalitetsregistre og andre helseregistre som journalopplysninger overføres til.
 
Under Andre publikasjoner finnes hovedsakelig eldre forprosjektrapporter mv. som ikke er referert på noen av de foregående sidene. Det er også lagt ut noen rapporter og utkast til standarder som er resultatet av internasjonalt arbeid.
Utskriftvennlig side: