For sykehus - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Publikasjoner
Komplett oversikt
For allmennleger
For kommuner
For sykehus
Andre publikasjoner
Lenker

Publikasjoner- EPJ-systemer mv for sykehus

 
Nedenfor finnes en oversikt over rapporter og andre publikasjoner fra KITH som vurderes som relevante i forbindelse med EPJ-systemer mv. beregnet for sykehus. Hver enkelt rapport er nærmere beskrevet på egen side.
 
Standarder for informasjonsinnhold i EPJ
Slike standarder inneholder formaliserte krav til hvodan bestemte typer opplysnigner, f.eks. vedrørende forskriving av legemidler, skal kunne dokumenteres i EPJ. I tillegg inneholder standardene tekniske definisjoner av de begrepene som benyttes ved dokumentasjon av den aktuelle typen infomasjonsinnhold  

De tre etterølgende rapportene representerer ikke formelle standarder for informsjonasinnhold, men de gir en beskrivelse av hvilke opplysnigner som skal inngå ved overføring av henvisninger og epikriser som begge er sentrale dokumenttyper i pasientjournalen.  

Andre standarder og kravspesifikasjoner

Andre publikasjoner
Her inngår f.eks. forprosjektrapporter, veiledere og andre rapporter som ikke inneholder direkte krav til EPJ-systemene. I en viss grad finnes det her også rapporter relatert til andre behandlingsrettede systemer samt kvalitetsregistre og andre helseregistre som journalopplysnigner overføres til. 

Utskriftvennlig side: