For kommuner - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Publikasjoner
Komplett oversikt
For allmennleger
For kommuner
For sykehus
Andre publikasjoner
Lenker

Publikasjoner EPJ-system mv for kommuner

 
Nedenfor finnes en oversikt over rapporter og andre publikasjoner fra KITH som vurderes som relevente i forbindelse med EPJ-systemer og andre dokumentasjonssystemer beregnet for kommuner. Her enkelt rapport er nærmere beskrevet på en egen side.
 
Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten

Standarder for informasjonsinnhold i EPJ
Slike standarder inneholder formaliserte krav til hvordan bestemte typer opplysninger, f.eks vedrørende forskrivning av legemidler, skal kunne dokumenteres i EPJ. I tillegg inneholder standardene tekniske definisjoner av de begrepene som benyttes ved dokumentasjon av den aktuelle typen informasjonsinnhold.  

De tre etterfølgende rapportene representerer ikke formelle standarder for informasjonsinnhold, men de gir en beskrivelse av hvilke opplysninger som skal inngå ved overføring av henvisninger og epikriser som begge er sentrale dokumenttyper i pasientjournalen.  

Andre standarder og kravspesifikasjoner

Andre publikasjoner
Her inngår f.eks forprosjktrapporter, veiledere og andre rapporter som ikke inneholder direkte krav til EPJ-systemene. I en viss grad finnes det her også rapporter relatert til andre behandlingrettede systemer samt kvalitetsregistre og andre helseregistre som journalopplysninger overføres til.

Utskriftvennlig side: