For allmennleger - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Publikasjoner
Komplett oversikt
For allmennleger
For kommuner
For sykehus
Andre publikasjoner
Lenker

Publikasjoner- EPJ-system for allmennleger mv.

 
Nedenfor finnes en oversikt over rapporter og andre publikasjoner fra KITH som vurderes som relevante i forbindelse med EPJ-systemer beregnet for allmennleger mv. Hver enkelt rapport er nærmere beskrevet på en egen side.
 
Standarder for informasjonsinnhold i EPJ
Slike standarder inneholder formaliserte krav til hvordan bestemte typer opplysninger, f.eks. vedrørende forskrivning av legemidler, skal kunne dokumenteres i EPJ. I tillegg inneholder standardene tekniske definisjoner av de begrepene som benyttes ved dokumentasjon av den aktuelle typen informasjonsinnhold.  

De tre etterfølgende rapportene representerer ikke formelle standarder for informasjonsinnhold, men de gir en beskrivelse av hvilke opplysninger som skal inngå ved overføring av henvisninger og epikriser som begge er sentrale dokumentyper i pasientjournalen  

Andre standarder og kravspesifikasjoner

Andre publikasjoner
Her inngår f.eks. forprosjektrapporter, veileder og andre rapporter som ikke inneholder direkte krav til EPJ-systemene. I en viss grad finnes det her også rapporter relatert til andre behandlingrettede systemer samt kvalitetsregistre og andre helseregistre som journalopplysninger overføres til.

Utskriftvennlig side: