Arkiv kodeverk - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

Nyhetsarkiv Kodeverk og terminologi
 

4.1.2012
FinnKode 2012

http://finnkode.helsedirektoratet.no er oppdatert med 2012-data for ICD-10 og NCMP/NCSP. FinnKode er utover dette nesten lik 2011-årgangen av FinnKode. Dersom man ønsker tilgang på 2011-årgangen, kan dette gjøres ved å skrive adresse http://finnkode.helsedirektoratet.no/2011 . Det har den siste måneden vært problemer med innsending av kodehjelpsspørsmål og synonymforslag fra FinnKode. Dette vil bli rettet så fort som mulig. I mellomtiden må kodespørsmål sendes på vanlig måte som epost til kodehjelp@helsedir.no . For informasjon om eventuell lokal installasjon av FinnKode se www.kith.no/kodeverktoy .

 
22.12.2011
Kodeveiledning 2012 er publisert
Kodeveiledning 2012 er publisert i endelig versjon på www.kith.no/kodeveiledning
 
19.12.2011
Gjeldende særkoder for 2012
Gjeldende særkoder for 2012 finnes på http://www.kith.no/upload/1822/Saerkoder2012.txt
 
Alle endringene er relatert til det som kalles "åpne koder".
- De åtte "åpne kodene" 1XX03 - 1XX10 er utgått (det første 1-taller peker til at disse gjaldt for 2011)
- I stedet for 1XX03 Behandling med legemiddel L04AA27 (Fingolimod) innføres koden 4AA27 Behandling med legemiddel L04AA27 (Fingolimod)
- Det er lagt til tjue "åpne koder":
      - 2XX01 Utprøvende legemiddelbehandling
      - 2XX02 Utprøvende behandling med medisinsk utstyr
      - 2XX03 - 2XX20 som er reservert koder som det kan bli bruk for i løpet av 2012
 
1.9.2011
Koderegisterfiler for 2012 er publisert
Koderegisterfiler for ICD-10, NCMP og NCSP som gjelder fra 01.01.2012 er publisert på de respektive nettsidene, www.kith.no/icd-10, www.kith.no/ncmp og www.kith.no/ncsp.
 
19.8.2011
Midlertidig endring av koding ved SIRS og sepsis
Helsedirektoratet har 18.08.2011 pga. feil i DRG-grupperingsprogrammet bestemt at koding av SIRS/sepsis når dette er hovedtilstand må utføres annerledes enn det som er angitt i kodeveiledningen. Koder for SIRS (R65.-) og septisk sjokk (R57.2) må ikke brukes som tilleggskoder men i stedet som koder for andre tilstander. Denne bestemmelsen gjelder for resten av 2011. Se også Helsedirektoratets nyhetsside om dette.
 
21.6.2011
Ny ICD-10 bok ble utgitt i april 2011
En ny norsk utgave av ICD-10 ble utgitt i april. Boken kan bestilles fra Fagbokforlaget: http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245010183. I denne nye utgaven er alle endringer fra WHO og nasjonale tilpasninger frem til og med januar 2011 blitt innarbeidet. Ellers er største forskjell fra tidligere utgaver at den alfabetiske indeksen er blitt forenklet. Forrige utgave var fra 2005. Det er ikke planlagt nye utgivelser på flere år.
 
14.6.2011
Veiledning for diagnosekoding ved fysioterapi
KITH har i samarbeid med Helsedirektoratet laget en kort veiledning i prinsippene for diagnosekoding med enkle eksempler, spesielt rettet inn mot poliklinisk fysioterapi.
 
Veiledningen finnes sammen med resten av vårt materiell for opplæring og veiledning på http://www.kith.no/kodeveiledning
 
31.5.2011
Revidering av prosedyrekoder for habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling
Det pågår nå et arbeid i regi av Helsedirektoratet for å revidere prosedyrekodeverket NCMP innenfor områdene habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Innspill i den forbindelse kan sendes til kodehjelp@helsedir.no og vil så fremt det er mulig bli behandlet med mål om å bli innarbeidet i 2012-versjonen av NCMP.  
 
17.2.2011
Ny særkode for behandling med studiemedikament i LUCAS-studien
Ny særkode er tatt i bruk gjeldende fra og med 01.01.2011, 1XX02 Behandling med studiemedikament i LUCAS-studien. Se nærmere informasjon i brev fra Helsedirektoratet. Det skal etterregistreres kode for aktuelle opphold.
 
2.2.2011
Oppdaterte koderegisterfiler for NCSP

Det er gjort feilopprettinger i koderregisterfilene for NCSP 2011. Siste versjoner er for fulltekst fra 19.nov 2010, for 60-tegnsversjon fra 03.02.2011.

 
25.1.2011
NORAKO 2009 benyttes i 2011
NORAKO kodeverket vil bli benyttet uforandret for 2011. Nytt radiologi kodeverk er forventet å erstatte NORAKO fra 1.1.2012.
 
21.1.2011
Endelig versjon av Kodeveiledning 2011 er publisert
Kodeveiledning 2011 i endelig versjon er lagt ut på siden www.kith.no/kodeveiledning. Veiledningen gjelder fra 01.01.2011.
 
23.12.2010
Utkast til Kodeveiledning 2011 er publisert
Kodeveiledning 2011 er lagt ut på siden www.kith.no/kodeveiledning i utkast. Endelig versjon ventes publisert innen 13.01.2011. Veiledningen gjelder fra 01.01.2011.
 
20.12.2010
Gjeldende særkoder for 2011
Gjeldende særkoder for 2011 finnes på http://www.kith.no/upload/1822/Saerkoder2011.txt. Det er utgått en rekke særkoder. Dette gjelder først og fremst særkoder som det finnes tilsvarende (ekvivalente) NCMP-koder for. Alle slike særkoder (46 koder) er nå utgått.
 
De "åpne kodene" har fått byttet ut første tegn fra "0" til "1". Dette er for å gjøre de årstallspesifikke. "1" står for siste siffer i 2011.
 
Andre endringer er:
- Særkodene 42KD (Lærings- og mestringsaktivitet i grupper), 42KJ (Lærings- og mestringsaktivitet for familien, pårørende eller pasientens øvrige sosiale nettverk vedrørende aktuelle tilstand), 0XX00 (Behandling med annet biologisk legemiddel) og 4AA21 (Efalizumab) utgår
- Nye særkoder er A0093 (Hjemmebasert peritonealdialyse), A0099 (Grupperettet pasientopplæring) og 1XX01 (Intravenøs trombolysebehandling ved akutt hjerneinfarkt)
- Særkoden 0XX01 (Golimumab) er endret til 4AB06
 
20.12.2010
NCMP-NCSP bok for 2011 er nå utgitt
En ny utgave av NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer er nå utgitt.
Boken kan bestilles fra Fagbokforlaget: http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=9788245010848. Etter at boken gikk i trykken har listen over særkoder blitt oppdatert. Se egen nyhet om særkoder for 2011.
 
10.12.2010
Rapportering av poliklinisk fysioterapi i spesialisthelsetjenesten
Fra 1. januar 2011 skal polikliniske konsultasjoner hos fysioterapeut registreres og rapporteres til Norsk pasientregister på lik linje med annen aktivitet i spesialisthelsetjenesten. Det er utarbeidet en opplæringspresentasjon/veiledning som kan brukes til selvstudium og intern opplæring. Presentasjonen finner du her (ppt, 311 Kb).
 
6.12.2010
ICD-10 koderegister med fulltekster er nå publisert
Det er utviklet et koderegister for ICD-10 som inneholder fulltekster. I dette koderegisteret er kodetekstene skrevet uten forkortelser. Dette nye fulltekst koderegisteret er ment å erstatte dagens koderegister som bare inneholder 60 tegn. I 2011 vil imidlertid både 60 tegn- og fulltekst-registeret være tilgjengelige. Fulltekst-registeret finnes på siden for ICD-10 datafiler for IT-systemer, 2011.
Vi er interessert i å få tilbakemelding fra leverandører om det vil være problemer med å fjerne 60 tegn-registeret fra 2012, eller om det er noen øvre grense på lengden på kodetekstene i deres systemer i dag. Send gjerne tilbakemeldinger som epost til kodehjelp.
 
1.12.2010
Rapportering av poliklinisk fysioterapi i spesialisthelsetjenesten
Fra 1. januar 2011 skal polikliniske konsultasjoner hos fysioterapeut registreres og rapporteres til Norsk pasientregister på lik linje med annen aktivitet i spesialisthelsetjenesten. Det er under utarbeidelse en presentasjon/veiledning som kan brukes til selvstudium og intern opplæring. Denne vil bli publisert på www.kith.no/kodenytt og på www.kith.no/ncmp om en ukes tid.
 
22.9.2010
Prosedyrekoder: Oppdatert PPT-presentasjon
Presentasjon vedrørende prosedyrekoder for nye områder (psykisk helsevern, rusbehandling, habilitering og rehabilitering) er oppdatert i henhold til nye prosedyrer gjeldende fra 1. september. Finnes også i PPT-format. Se www.kith.no/ncmp. Kommentarer kan sendes kodehjelp@helsedir.no.
 
13.9.2010
Kodeverksoppdateringen for 2011 er klar
Endringsdokumentasjon og datafiler for ICD-10, NCSP og NCMP gjeldende fra 1.1.2011 ble 1. september publisert på de respektive kodeverkssidene:
 
28.6.2010
Oppdatert koderegister for NCMP gjeldende fra 1. september 2010

Nye koder for fagområdene psykisk helsevern for voksne og rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Vi viser til brev fra Helsedirektoratet til HF/RHF av 17.12.2010 og 22.06.2010 (se www.kith.no/ncmp). Brevene beskriver krav til registrering av prosedyrekoder innen nye fagområder. Fagområdene habilitering/rehabilitering skulle starte med rapportering på de nye kodene 1. januar, 2010. Fagområdene psykisk helsevern for voksne og rusbehandling i spesialisthelsetjenesten fikk sin oppstart utsatt til 1. september 2010. Årsaken til denne utsettelsen var at det skulle settes av tid til å supplere kodeverket med koder for disse fagområdene spesielt. Som lovet i brevet er det nå ferdigstilt en ny revisjon av NCMP med spesiell vekt på koder som bedre dekker virksomheten innen psykisk helsevern for voksne og rusbehandling. Denne revisjonen skal være gjeldende fra 1. september, 2010, uavhengig av fagområde.

Det oppdaterte koderegisteret må legges inn i EPJ/PAS-systemene slik at det blir tilgjengelig for registrering fra 1. september. Ansvaret for at dette går i orden ligger hos helseforetakene/private ideelle institusjoner.

Endringer er kun foretatt i delkapitlene WM-WR, samt i en av tilleggskodene (ZWWA40). I hovedsak består endringene i at det er lagt til koder i delkapitlet for Behandling og trening (WN), her kan nevnes reviderte koder for psykologisk behandling (inkluderer psykoterapi), en dedikert seksjon for psyko-sosial behandling og en ny seksjon for psykofarmakologisk behandling. I WN er det også gjort en rekke endringer i forklaringstekster, også for koder som primært er tiltenkt å bli brukt for behandling innen habilitering/rehabilitering. Forklaringen til tilleggskoden ZWWA40 er nå endret slik at umyndig barn inngår i kategorien pårørende hvor det er aktuelt. Det vil bli laget endringsdokumentasjon hvor det framgår hvilke nye koder som er kommet til, hvilke som er endret og hvilke som er tatt ut av bruk.

www.kith.no/ncmp er det lagt ut koderegisterfil gjeldende fra 1. september 2010, endringsdokumentasjon for endringene som trer i kraft 1. september, og pdf-bokfil som viser WM-WR med tilleggskoder slik kodene er fra 1. september. Det nye koderegisteret vil bli også lagt inn i Finnkode, slik at de nye kodene er tilgjengelig i dette verktøyet fra og med 1. september.

 
30.4.2010
Publisert: Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH
Se http://www.kith.no/ok.
 
20.4.2010
Publisert: International classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth Version (ICF-CY)
På oppdrag fra Helsedirektoratet har KITH oversatt ICF-CY til norsk. Oversettelsen er utført i samarbeid med Helsedirektoratets referansegruppe for ICF. ICF-CY publiseres kun som pdf, og ikke i trykket utgave. Det finnes heller ingen kortutgave av ICF-CY. Se http://www.kith.no/icf for nedlasting.
 
12.3.2010
Fem utgåtte ICD-10 koder
Etter bestemmelse fra Helsedirektøren er følgende koder tatt ut av bruk i Norge fra 1. februar 2010:
F64.1 Transvestittisme
F65.0 Fetisjisme
F65.1 Fetisjistisk transvestittisme
F65.5 Sadomasochisme
F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg
 
Kodene er fra 24.02.2010 fjernet fra koderegisterfilen over gyldige ICD-10 koder. http://finnkode.helsedirektoratet.no vil bli oppdatert med det aller første.
 
2.3.2010
Kodeveiledning 2010 er publisert
Helsedirektoratet og KITH gir i fellesskap ut Kodeveiledning 2010 som inneholder samlet veiledning om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten.
 
Hensikten har vært å samle, tydeliggjøre og forbedre tidligere retningslinjer for medisinsk koding og legge bedre til rette for korrekt og enhetlig kodepraksis. Retningslinjene er ikke endret, men teksten er forsøkt gjort forenklet og mer lettlest. Kodeveiledning 2010 skal brukes i all opplæring om medisinsk koding, og utgjør også grunnlaget i kommende e-læringsprogram.
 
2.3.2010
Prosedyrekoder for nye fagområder
Presentasjon som kan brukes i opplæring i prosedyrekoding innenfor habilitering, rehabilitering, TSB og psykiatri, foreligger nå.
 
18.2.2010
Registreringsveileder for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) publisert
 
3.2.2010
Listen over nasjonale særkoder er oppdatert
Helsedirektoratet har oppdatert listen over nasjonale særkoder (prosedyrekoder) per februar 2010. Det aktuelle er at den tidligere "0XX01 Åpen  kode 1"  er tatt i bruk som "0XX01 Behandling med legemiddel L04AB06 (Golimumab)". Listen kan hentes fra NCMP-siden.
 
4.1.2010
Rammeverk for helseindikatorer - standard på høring
ISO/TC 215 har utarbeidet et utkast til standard "Health informatics - Health indicators conceptual framework". Utkastet kan lastes ned fra http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3287.aspx. Kommentarfrist til KITH er 1. februar 2010.
 
22.12.2009
FinnKode 2010

http://finnkode.helsedirektoratet.no er oppdatert med 2010-data for ICD-10 og NCMP/NCSP. Andre viktige endringer er:

  • Søkeverktøyet er blitt omstrukturert slik at hvert kodeverk har sin egen flik. Hvis det bare skal søkes i ett kodeverk, er det mest praktisk å velge fliken for det aktuelle kodeverket og gjøre søk derfra. Aktuelle oppslag for et kodeverk "huskes på" når brukeren skifter mellom kodeverkene/flikene.
  • Ytelsen ved søk er forbedret.
  • Det er lagt til en kolonne i søkeresultatlisten som viser om treff skyldes treff i den originale ICD-10 beskrivelsen av koden eller om det skyldes treff via synonymer.
  • NCMP-kodeverket er blitt utvidet til å inneholde koder for habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern (seksjon WM-WR).
  • Fremstillingen av BUP kodeverket er blitt noe endret.

Se siden http://www.kith.no/kodeverktoy for mer informasjon om FinnKode. Ved behov for 2009-versjonen av kodeverkene er disse tilgjengelig på FinnKode 2009.

 
22.12.2009
Nye krav mht. rapportering av prosedyrekoder: Rehabilitering, habilitering, psykisk helsevern og rusbehandling
Helsedirektoratet har i brev av 17.12.2009 redegjort for krav til prosedyrekoding i 2010 innenfor områdene habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB). Kravene gjengis i korte trekk her. Se brev (pdf, 28 Kb) fra Helsedirektoratet for detaljer.
 
1. Rehabilitering. Fra 1. januar 2010 skal alle offentlige og private rehabiliteringsenheter registrere og rapportere prosedyrekoder som en del av aktivitetsrapporteringen til NPR.

2. Habilitering. Fra 1. januar 2010 skal alle habiliteringsenhetene registrere og rapportere prosedyrekoder som en del av aktivitetsrapporteringen til NPR.

3. Psykisk helsevern for voksne. Fra 1. september 2010 skal alle enheter innenfor psykisk helsevern for voksne registrere og rapportere prosedyrekoder som en del av aktivitetsrapporteringen til NPR.  

4. Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Krav om prosedyrekoding gjelder foreløpig ikke barne- og ungdomspsykiatrien.

5. Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB). Fra 1. september 2010 skal alle enheter som driver med TSB registrere og rapportere prosedyrekoder som en del av aktivitetsrapporteringen til NPR.

 
17.12.2009
Feil i NCSP-koderegisterfilene for 2010
Koderegisterfilene for NCSP som ligger på hhv http://www.kith.no/upload/1854/NCSP2010-FullTekst.txt og http://www.kith.no/upload/1854/NCSP2010-60Tegn.txt inneholdt dessverre feil, og er nå rettet opp.  11 koder (JXA00, JXA03, JXA06, JXA10, JXA13, JXA16, KFD70, KFD73, KXK00, KXK03, KXK06) var feilaktig lagt inn med mellomrom slik at f.eks. koden KFD70 var skrevet som KFD 70. Koderegisterfilene må derfor lastes ned på nytt eller de omtalte feilene må rettes i de systemer der filene er lastes inn. 
 
17.12.2009
Gjeldende særkoder for 2010
Gjeldende særkoder for 2010 finnes på http://www.kith.no/upload/1822/Saerkoder%202010.txt. Det har kommet til flere særkoder for biologiske legemidler. Særkodene som heter "Åpen kode" er reservert for eventuelt behov som kan oppstå i 2010 for å registrere nye biologiske legemidler. TM009, WURX00 og WURX05 utgår som særkoder. TM009 registreres i 2010 med NCSP-koden MAA06. WURX00 registeres i 2010 med NCMP-koden WMBF00, og WURX05 som WMBP00.
 
23.11.2009
Tilleggsendring i ICD-10 for 2010
Det er rettet en feil i endringsdokumentet og relevante datafiler for ICD-10 for 2010. Koden N18.0 utgår i 2010 og erstattes med annen kode under N18. Samtidig er det gjort noen få korreksjoner av ortografiske feil i 60-tegnsfilen.
Øystein Hebnes
 
3.11.2009
Endringsskjema / innmeldingsskjema for kodeverk
KITH publiserer kodeverk for helsesektoren på www.volven.no. Det er nå lagt ut et skjema som vi gjerne ser benyttet ved behov for endringer i kodeverk eller ved innmelding av behov for nye kodeverk. Se volven-nettsiden.
 
30.9.2009
Kodeverksoppdateringen for 2010 er klar
Endringsdokumentasjon og datafiler for ICD-10, NCSP og NCMP gjeldende fra 1.1.2010 er publisert på de respektive kodeverkssidene:
I datafilen for NCMP er for første gang kodene fra HRRP (kodeverk for habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern) tatt med. Se endringsdokumentet for NCMP for mer informasjon. I bokutgaven av prosedyrekodeverkene for 2010 vil kodene fra HRRP bli fullstendig beskrevet, sammen med NCSP- og vanlige NCMP-koder. Alle disse kodene skal kunne brukes om hverandre når det er behov for det; ingen er reservert for bruk ved visse avdelinger.
 
28.9.2009
Sluttrapport: Tiltak 27 - definisjonskatalog for kliniske variabler

KITH har hatt prosjektledelsen for Nasjonal IKTs "Tiltak 27" - Forprosjekt for nasjonal definisjonskatalog for kliniske variabler i elektronisk pasientjournal. Forprosjektet har hatt som hovedmål å berede grunnen for etablering av en nasjonal definisjonskatalog for kliniske variabler som gir en felles referanse for strukturering og benevning av kliniske variabler i kliniske IT-systemer. Arbeidsgruppen har nå avlevert sin rapport.

Jostein Ven
 
3.7.2009
Ny koding av "svineinfluensa"
Helsedirektoratet har i samsvar med anbefalinger fra WHO vedtatt at helsehjelp som skyldes Influensa A (H1N1) skal kodes med ICD-kode J09. Koden har endret navn og heter nå
J09 Influensa som skyldes visse identifiserte influensavirus
Inkl: Influensa A(H1N1) «svineinfluensa»
        Influensa A(H5N1) «fugleinfluensa»
Retningslinjene gjelder fra 1.7.2009.
Siden koderegistrene på sykehusene stort sett kun oppdateres ved hvert årsskifte vil vi ikke oppdatere kodeteksten i datfilene i inneværende år. Imidlertid skal koden brukes som angitt over fra 1.7.2009.
 
1.4.2009
HRRP inn i NCMP
HRRP-prosedyrekodeverket har til nå eksistert som et eget kodeverk. Kodeverket skal nå integreres sammen med NCMP/NCSP-kodeverkene. Prosedyrer som har tilhørt HRRP vil i 2010 bli publisert i samme koderegister som NCMP. Det vil bli opprettet 5 nye underkapitler i kapittel W for å få integrert HRRP-prosedyrene. Dagens kodestruktur 99AA(X) blir til WAAA99 (etter mønster av NCMP-kodene). Det vil bli etablert en mapping fra koder i 2008-versjonen av HRRP.
Nærmere informasjon vil komme når integreringen er foretatt. Følg med på www.kith.no/kodenytt og www.kith.no/ncmp
 
5.2.2009
FinnKode fungerer nå i Internet Explorer
Problemene som enkelte brukere har hatt med FinnKode (http://finnkode.helsedirektoratet.no) på nyåret er nå løst. FinnKode skal nå fungere i Internet Explorer, Mozilla Firefox og Opera. Melding om feil og forslag til forbedringer i FinnKode kan sendes til kodehjelp@helsedir.no (klikk for å opprette epost).
 
4.2.2009
Status for HRRP prosedyrekodeverk

Publiseringen av HRRP-kodeverket for 2009 er som tidligere varslet utsatt.

Helsedirektoratet tar sikte på at avklaring knyttet til rapportering av HRRP-prosedyrekoder til Norsk pasientregister er på plass innen 15. mars. Mer informasjon kommer etter dette tidspunktet. Det er ønskelig at man fortsetter eller starter med registrering av prosedyrene, i henhold til brev fra Helsedirektoratet høsten 2007. Brev finner du her: www.kith.no/hrrp-prosedyre.  

 
23.12.2008
FinnKode 2009

http://finnkode.helsedirektoratet.no er oppdatert med 2009-data for ICD-10 og NCMP/NCSP. Andre viktige endringer er:

  • Synonymordlisten for ICD-10 er blitt betraktelig utvidet slik at det blir tilslag på langt flere vanlig brukte ord som "brystkreft", "lungekreft" ved søk.
  • Søkeverktøyet er forbedret ved søk på deler av ord. For eksempel søk på "rhabdo" (av "rhabdomyolyse") i ICD-10 gir nå tilslag i søkeverktøyet.
  • Det er lagt til en besøksliste som "husker på" koder brukeren har vært innom siden FinnKode ble lastet opp i nettleseren. 
  • Det er lagt til to nye kodeverk i søkeverktøyet - BUP og ICPC-2.

Se siden http://www.kith.no/kodeverktoy for mer informasjon om FinnKode.

 
16.12.2008
Enda to nye nasjonale særkoder til bruk i 2009
Det er lagt til to nye koder - WURX00, WURX05 - i listen over bruk av nasjonale særkoder i 2009. Se http://www.kith.no/upload/1822/Saerkoder2009.txt.  Mer informasjon om bruk av kodene i 2009 fåes hos Helsedirektoratet.
 
14.12.2008
Fire nye F-koder lagt til ICD-10 for 2009
16 oktober 2008 ble det lagt til fire nye koder til ICD-10 koderegisteret for 2009. De nye kodene er F3210, F3211, F3300, F3301. Det er bare nødvendig for dem som ikke har lastet ned ICD-10 filene siden 16 oktober å hente ny koderegisterfil på http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____2781.aspx.
 
4.12.2008
ICPC-2 er oppdatert for 2009
Oppdatering av ICPC-2 fra 01.01.09
Helsedirektoratet har ansvaret for ICPC-2 i Norge, men KITH AS er utøvende.
Helsedirektoratet har bestemt at den oppdaterte versjonen skal tas i bruk fra 01.01.09
Det er lagt ut datafiler og endringsdokumentasjon for 2009 på siden for datafiler.
 
4.12.2008
NCMP-NCSP boken for 2009 er nå til salgs. Boken er også tilgjengelig som PDF-fil.
Boken kan forhåndsbestilles fra Fagbokforlaget på telefon 55 38 88 38 eller på faks 55 38 88 39. ISBN: 978-82-450-0805-0 Tittel: Klassifikasjon av medisinske prosedyrer og kirurgiske inngrep 2009. Pris 218 kr.
Boken kan også bestilles online på www.fagbokforlaget.no når den er ferdig trykket midt i desember.
 
4.12.2008
Flere nye nasjonale særkoder for 2009
Det er lagt til flere nye koder i listen over nasjonale særkoder for 2009 etter at denne listen først ble publisert 01.10.08.  De fleste av de nye kodene gjelder rapportering av medikamenter. Kodene består av de fem siste tegnene i tilsvarende ATC-kode - for eksempel 1XC02 Behandling med legemiddel L01XC02 (Rituximab). Det er også lagt til en ny kode 42KJ som gjelder lærings- og mestringsaktivitet.
Oppdatert liste over særkoder finnes på http://www.kith.no/upload/1822/Saerkoder2009.txt.
 
1.12.2008
Publisering av HRRP prosedyrekodeverk utsatt
Publiseringen av HRRP prosedyrekodeverk (versjon for 2009) er utsatt. Årsaken til dette er at man avventer en beslutning fra myndighetene om hvordan kodeverket skal benyttes av de ulike tjenesteområdene i 2009. Vi vil informere om videre prosess så snart myndighetene har tatt en beslutning i denne saken. Inntil videre kan kan man benytte 2008-versjonen for registering av prosedyrer for lokal bruk.
 
24.11.2008
Nasjonal ICF-konferanse 2009
Onsdag 14. januar avholder Helsedirektoratet en nasjonal ICF-konferanse. Hovedtemaet for konferansen er implementering av ICFs begreps- og forståelsesmodell innen aktuelle utdanninger i Norge.
Invitasjon med foreløpig program (doc, 57k).
 
30.9.2008
Nye koderegisterfiler ICD10, NCMP og NCSP
Den årlige oppdateringen av kodeverkene er gjennomført, og det er lagt ut nye koderegister-filer for 2009.  Se websidene: ICD-10, NCMP og NCSP.
 
Utskriftvennlig side: